Przegląd prasy

O tym jak ważna jest bezpieczna droga

18 lutego 2013

4835d4e5182631c5c9d28724810eec5790eb4466976d6d2e7894003f02b16b797a7e3450ef761c07b48d3d50a2e1bc826c8b9db5df7f8afea040e3d2f4de6f3842f83171d46ed5b96622789eb03218ed2f98fdc86143aafe2d64f555ace2b7f9bfe07112e83683a79875326c20fb42196184b48131c1caad9e297c51120ac355b7dc9dcd9f7e0427bd678b91c894cbb84a99320750b48938beb2392f7a366024229be9f8253b7607334a319bedab11909ed1ea0cf58a3acf50f4b083d2cd65bc7f619c6193206d2403251ad1660993d73eadd07c91465376bb04fe576241e30586750b5d14d21fba62442f6b87402a22afe5c82e7faeafd557622a89b1d7e262d0df8bf6a101e782f976cc6521b940331a80e8ea2b4f85f1301de95815bd3dc924391e0351e541bffda2e843be8bd72c6c0c4b62f8fb3179ff63203df81b4531727cbd72e1453f00ca910223234b76080ff20113

c73785bd36fff423db96abf99950a6a2356c5e46c87174730ee2cec5f66f1ee6211c48eab1efcdc1

544fcd8cd17dff2c1f45d0fc66756ab415cafada

(Fot.: PD@N 456-40-61, 57a, jm)

W Senacie RP odbyła się konferencja pn. “Wpływ przepisów technicznych i utrzymania dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, zorganizowana przez posłankę Beatę Bublewicz (fot. 3), przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. - Brakuje nam dokładnych wytycznych do budowy dróg. Brakuje dobrych rozwiązań znanych np. w krajach skandydanskich. Jak ważna jest bezpieczna droga – jeden z trzech zasadniczych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - wiemy. Trzeba także pamiętać, iż ten system musi być spójny. Posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska (fot. 4) także mówiła o znaczeniu dla brd dobrze budowanych dróg, w tym dobrze wyprofilowanych itd. itp. - Po raz kolejny zaczynamy mówić o likwidacji skutków, a nie zastanawiamy się nad eliminacją przyczyn złego stanu. A po co komplikować, to co proste? Wystarczy zmiana jednego artykułu w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, aby urealnić i uskutecznić system zarządzania ruchem oraz wykonywania nad nim nadzoru - przekonywał Marek Wierzchowski (fot. 5), audytor BRD, biegły sądowy z zakresu inżynierii ruchu i prawa o ruchu drogowym. Od skuteczności systemu zarządzania ruchem i nadzoru nad nim zależy jakość komunikacji pomiędzy drogą a jej użytkownikiem. Dlatego chcę zaproponować systemowe podejście, które ma bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - podkreślił Wierzchowski. Przekonywał obecnych do pomysłu porządkowania systemu zarządzania ruchem, a tu wprowadzenia funkcji inżyniera ruchu. W przypadku dróg krajowych zapis brzmiałby: “Krajowy inżynier ruchu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych w imieniu ministra właściwego do spraw transportu i bezpośrednio mu podlega.” Według tej koncepcji również odpowiadałby za nadzór nad zarządzaniem ruchem na autostradach i drogach ekspresowych w miastach na prawach powiatu (w tym w mieście stołecznym Warszawie). Marek Wierzchowski proponował wiele innych interesujących rozwiązań dotyczących struktur zarządzania ruchem na poziomie krajowym, województw, powiatów, ale też samorządowym. Mówił o przypisywaniu odpowiedzialności konkretnym osobom sprawującym funkcje inżynierów ruchu. O potrzebie zmian w przepisach technicznych dotyczących projektowania dróg mówił dr Lech Michalski (fot. 10) z Politechniki Gdańskiej. Zapoznał obecnych z kierunkami zmian w przepisach krajów Unii Europejskiej. Mówił o obowiązujących standardach, ale też mitach w zakresie brd. Z kolei na pytanie: czy przepisy techniczne mogą ranić i zabijać?, odpowiadał Andrzej Wolski (fot. 13) - projektant drogowy i pracownik Dyrekcji Dróg Publicznych w Norwegii. Wskazał, iż w Polsce brakuje nowoczesnych narzędzi projektowania komputerowego, brakuje projektów z wizualizacją, która pozwala na uniknięcie wielu błędów, nadto pozwala na znaczące oszczędności kosztów. Doświadczenia skandynawskie odniósł do polskiej praktyki. Natomiast stan przepisów w zakresie oznakowania dróg w Polsce i kierunki zmian omówił Norbert Wyrwich (fot. 17) - dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z zainteresowaniem przyjęto wiele szczegółowych propozycji w tym zakresie jak np. projekty nowych znaków drogowych, poprawy ich czytelności, sposób wyodrębnienia tymczasowych znaków drogowych itd. itp. Interesującym głosem w dyskusji było odniesienie do obowiązujących uregulowań prawnych zaprezentowane przez Jacka Gacparskiego (fot. 18) z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mówiono także o potrzebie tzw. aktów rekomendowanych, które nie muszą być aktami rangi rozporządzeń. Andrzej Grzegorczyk (fot. 8), b. sekretarz Krajowej Rady BRD, zwrócił uwagę, iż omawiane wytyczne dotyczą przede wszystkim dróg krajowych, natomiast wiele do zrobienia w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego mamy na drogach samorządowych. Podsumowania konferencji dokonała Beata Bublewicz (fot. 20). Potwierdziła, iż brak wytycznych technicznych, bądź przepisy nieaktualne mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, że zdecydowanie wpływa na poziom prac projektowych i inne tego typu zjawiska. Posłanka zapowiedziała powołanie grupy roboczej ds. propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dróg przy Parlamentarnym Zespole BRD, co stworzy warunki do wprowadzenia niezbędnych zmian w krótkim czasie. Przepisy muszą być stale uaktualniane – konkludowała.