Przegląd prasy

Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność

21 września 2011

e45a7bd5548557b410a6ba8927ea3bc721185ece

f59b30a13da7ac81c70df0ac6768cf960ff0eb7c(Fot.: PD@N 400-9-10)

Pod patronatem marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny odbyła się międzynarodowa konferencja “Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność”. W skład komitetu organizacyjnego weszły: Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Infrastruktury – Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwo Edukacji Narodowej; Instytut Transportu Samochodowego; Polska Izba Ubezpieczeń; poseł Beata Bublewicz - przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wystąpienie wprowadzające wygłosił Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości, wystąpienie w imieniu Konferencji Episkopatu Polski -Krajowy Duszpasterz Kierowców, ksiądz dr Marian Midura w trakcie sesji referatowej: “Dzieci jako ofiary wypadków drogowych, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania” - Piotr Kluz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; “Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży w Polsce i w wybranych krajach UE - analiza porównawcza” - Poseł Beata Bublewicz, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; “Edukacja dzieci w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” - Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; “Promocja wśród dzieci bezpiecznych zachowań na drodze” - Radosław Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; “Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dzieci w wieku szkolnym” – Adam Rapacki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; “Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym” - gen. insp. Andrzej Matejuk,  Komendant Główny Policji; “Psychofizyczne i społeczne uwarunkowania zachowań dzieci w ruchu drogowym” - Andrzej Wojciechowski, dyrektor oraz Ida Leśnikowska-Matusiak, Instytut Transportu  Samochodowego; “Dziecko a ubezpieczenia - jak chronić najmłodszych” - Andrzej Maciążek, wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. I w trakcie drugiej sesji roboczej - warsztatów: “Najmłodsi na rowerach – odpowiedzialna ochrona w ruchu drogowym” - Polska Izba Ubezpieczeń; “Edukacja w zakresie BRD” - Ministerstwo Edukacji Narodowej, poseł Michał Szczerba, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji; “Profilaktyka w zakresie BRD” - Ministerstwo Infrastruktury Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytut Transportu Samochodowego; “Przesłuchania dzieci ofiar wypadków drogowych” - Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundacja Dzieci Niczyje

Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował na nim podsekretarz stanu - Piotr Kluz. - Chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na sytuację ofiar wypadków drogowych, identyfikację głównych problemów, z którymi borykają się ofiary wypadków drogowych, a także utworzenie szerokiej koalicji na rzecz bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy sytuacji ofiar – powiedział.

W 2010 r. w Polsce miało miejsce 38 832 wypadków drogowych,  w tym 4239 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku do 14 lat. W zdarzeniach tych 112 dzieci poniosło śmierć, a 4 586 doznało obrażeń. W stosunku do 2009 r. liczba wypadków zmalała o 811 (-16,1%), a liczba rannych dzieci do 472 (-9,4 %), a zabitych - o 16 (-12,5 %). Odnotowujemy zatem trend spadkowy, co przyjmujemy z zadowoleniem, ale duża liczba wypadków drogowych i ich ofiar nadal pozostaje poważnym problemem, z którym  musimy się zmierzyć.

- Ministerstwo Sprawiedliwości od lat systematycznie realizuje zadania na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem. Jedną z grup pokrzywdzonych, na które staramy się zwrócić uwagę, są dzieci, także będące ofiarami wypadków drogowych - powiedział Piotr Kluz. - Szczególnym zainteresowaniem Ministerstwa objęte są te działania, które mają na celu minimalizowanie wtórnej wiktymizacji małoletnich, świadków w toku przeprowadzanych z ich udziałem czynności procesowych. Ofiary wypadków drogowych a w szczególności dzieci to grupa, do której odnosimy się z dużą dbałością, nieustannie - krok po kroku - badamy ich potrzeby, by móc jak najpełniej je zaspokoić - dodał.

Pionierskim działaniem Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz ofiar wypadków drogowych było opracowanie Karty Praw Ofiar Wypadków Drogowych. Przy opracowaniu Karty współpracowali przedstawiciele Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy  Ministrze Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Fundacji św. Krzysztofa we Wrocławiu oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń - organizacji samorządowej, reprezentującej wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce.

Badania nad sytuacją ofiar wypadków drogowych doprowadziły do wniosku, że pokrzywdzeni potrzebują przede wszystkim zwięzłej informacji o uprawnieniach, jakie im przysługują. W związku z tym zostały zebrane informacje o działaniach, do jakich są zobowiązane poszczególne resorty oraz zakłady ubezpieczeń wobec pokrzywdzonych w wyniku wypadków komunikacyjnych, a następnie wyprowadzone z nich uprawnienia osób, do których skierowana jest pomoc.

Rezultatem tych prac jest opracowana w maju bieżącego roku Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych, której druk w liczbie 15 tysięcy sfinansowała Polska Izba Ubezpieczeń.

W dokumencie zwięźle przedstawiono uprawnienia, jakie przysługują pokrzywdzonym w wypadkach drogowych oraz wskazano, w jaki sposób mogą być one realizowane. Dokument został opracowany w taki sposób, by ofiara wypadku wiedziała - krok po kroku - co robić i czego może oczekiwać od poszczególnych służb.

- Mamy nadzieję, że dzięki usystematyzowaniu informacji pokrzywdzeni szybciej znajdą pomoc w pokonaniu kryzysowej sytuacji spowodowanej wypadkiem, a przede wszystkim będą wiedzieć jak i gdzie szybko znaleźć pomoc - zapowiadał Piotr Kluz. - Chciałbym podkreślić, że opracowanie Karty Praw Ofiar Wypadków Drogowych było działaniem nowym, ponieważ podobnego rodzaju dokumentu nie opracowano w żadnym kraju europejskim. Niektóre państwa, jeśli zdecydowały się na pewne pogrupowanie informacji przeznaczonych dla ofiar wypadków drogowych, zamieściły je bądź w Kodeksach karnych, bądź w obszernych przewodnikach - dodał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dystrybucja Karty odbywa się - między innymi - poprzez jej opublikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także poprzez komisariaty Policji i Ośrodki dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

- Kolejnym działaniem, jaki zamierzamy podjąć wobec pokrzywdzonych w wypadkach - w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami - będzie opracowanie dla poszczególnych służb standardów postępowania z ofiarami wypadków drogowych - zapowiedział Piotr Kluz.