Przegląd prasy

Pasy rowerowe - tani pomysł na kilometry dróg rowerowych

14 czerwca 2011

054047ccb2c3d698bfef09d0a8e50d7455ff6ceda88c13d92c2d61d467f41b330f70547a047d641d

(Fot.: PD@N 391-19-20jm)

Rowerzyści Lublina postanowili wywalczyć nowe drogi rowerowe bez nakładów finansowych. Postanowili zebrać propozycje ulic, na których wystarczy wymalować pas na jezdni, aby bezpiecznie się po nich jeździło. Na pomysł wpadły trzy rowerowe organizacje (Rowerowy Lublin, Lublin By Bike, Porozumienie Rowerowe). - W sytuacji, gdy brakuje środków na infrastrukturę rowerową, wyznaczanie pasów rowerowych na odpowiednio szerokich ulicach jest tanim i skutecznym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo rowerzystów. Dzięki nim kierowcy częściej zachowują bezpieczną odległość od rowerzysty, co często jest dużym problemem - przekonuje Aleksander Wiącek z Porozumienia Rowerowego.

Skąd taka inicjatywa? - W Lublinie, za wyjątkiem okolic tamy na Zalewie, nie ma w ogóle pasów rowerowych. W miastach europejskich pasy stanowią czasami nawet 70 proc. infrastruktury rowerowej - argumentuje Wiącek. - Na ulicach o dobrej nawierzchni lub przewidzianych do remontów będziemy wnioskować o wyznaczanie pasów rowerowych. Zaś na ulicach o zniszczonej nawierzchni, które nie będą naprawiane w najbliższych latach, będziemy chcieli, aby miasto sfrezowało nierówności i na nowo wylało górną warstwę asfaltu o szerokości pasa rowerowego, która wynosi półtora metra - dodaje Wiącek.

 

Pas rowerowy umożliwia swobodne wyprzedzanie się i omijanie pojazdów bez zmiany ich położenia w stosunku do osi jezdni. To jest fundamentalna funkcja pasa rowerowego w jezdni. Pasy rowerowe stosuje się zazwyczaj w jezdniach, w których prędkość miarodajna samochodów jest wyższa niż 30 km/godz., ale niższa niż 50 km/godz. Często stosuje się je również tam, gdzie prędkość miarodajna jest niższa, ale przed skrzyżowaniami tworzą się kolejki oczekujących na zielone światło samochodów, aby umożliwić rowerzystom dojazd do samego skrzyżowania (są to tzw. pasy filtrujące) oraz do tzw. śluzy rowerowej (patrz - skrzyżowania). Pas rowerowy nie powinien być stosowany, kiedy jezdnia jest zbyt wąska. Zbyt ciasne przekroje uniemożliwiają korzystanie z niego, bo samochody będą wjeżdżać na pas rowerowy a wyprzedzanie i wymijanie nie jest możliwe bez zmiany położenia pojazdu względem osi jezdni. W niektórych krajach funkcjonują tzw. "pasy zalecane" dla rowerzystów, które nie mają prawnego statusu pasa rowerowego i pełnią wyłącznie funkcję informacyjną. Pas rowerowy powinien znajdować się co najmniej 0,5 m od krawędzi pasa postojowego dla samochodów. Otwierające się drzwi samochodów nie mogą zajmować przestrzeni nad pasem rowerowym i nie mogą zagrażać rowerzystom. (źródło: www.miastodlarowerow.pl)

Pasy rowerowe istnieją w Polsce od lat. Nowelą ustawy – Prawo o ruchu drogowego z dnia 1 kwietnia br. ustawodawca wprowadził do kodeksu drogowego definicję pasa dla rowerów. To bardzo znaczący krok w zakresie przyszłości rozbudowy infrastruktury rowerowej:

U S T A W A

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 2:

a)pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5)droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;",

b)po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a)pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

5b)śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;", (...)