Przegląd prasy

Policja przyjedzie wyłącznie do wypadku z ofiarami

23 lutego 2004

Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zmiana dotyczy kontrowersyjnego zapisu art. 16, w którym doprecyzowano sytuację kiedy należy wezwać Policję. Artykuł uzyskał nowe brzmieniu wchodzi w życie 9 marca:

Art. 16 ust. 1 W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, osoba uczestnicząca w nim, z uwzględnieniem ust. 2, jest obowiązana do: (...) pkt 3) niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy, poz. 515a (aktualizacja 32). Wyd. Grupa IMAGE. Patrz: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
Źródło -