Przegląd prasy

Projekt: Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców

8 stycznia 2010

37cae49360477c911d8035318e7e821778c83cf4

(Fot.: PD@N 325-19©JM)

W Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Baron w Nadarzynie k/Warszawy odbyła się konferencja promocyjna (8-9.1.2010 r.) projektu “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców” współfinansowanego ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet II, Działanie 2.1. Konferencję zorganizował Instytut Transportu Samochodowego. Uczestnikami konferencji byli – sekretarze wojewódzkich rad brd; dyrektorzy WORD; przedstawiciele regionalnych i ogólnopolskich stowarzyszeń instruktorów i szkół jazdy; przedstawiciele innych organizacji związanych z procesem szkolenia kierowców, przedstawiciele mediów branżowych. W konferencji honorowy udział wzięli przedstawiciele: Sejmu RP, Ministerstwa Infrastruktury – Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nauki polskiej – łącznie około 100osób.

Rozpoczęcie i przywitanie gości – dr inż. Andrzej Wojciechowski, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

f19d2c60a82578d95be405ce1bac8de2575abcb4

(Fot.: PD@N 325-20©JM) ^ Przybyłych powitał dyrektor ITS dr Andrzej Wojciechowski, odczytał list posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberadzkiego adresowany do uczestników spotkania.

Omówienie projektu - dr inż. Izabella Mitraszewska, kierownik projektu, ITS

a041c40d2e2a6b4ae290148705aef451c9480077

(Fot.: PD@N 325-22©JM) ^ Dr inż. Izabella Mitraszewska kierownik Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Omówiła cele szczegółowe projektu, sposoby ich realizacji, grupę docelową oraz przewidywane efekty. Celem zasadniczym projektu jest przeszkolenie ok. 5 tysięcy trenerów i wykładowców (w tym 20% kobiet). Szkolenia będą realizowane we wszystkich województwach. Przypomnijmy, iż celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji instruktorów, wykładowców i personelu ośrodków szkolenia kierowców,a przez to poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

“Tendencje zmian w brd na przestrzeni ostatnich lat” - Andrzej Grzegorczyk, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Sekretariatu KR BRD

 

96fbcbb81313adcd1b6bcf5cde069bd8f05ca308

(Fot.: PD@N 325-23©JM) ^ Andrzej Grzegorczyk, z zadowoleniem poinformował obecnych, iż w 2009 r. nastąpił spadek liczby wypadków drogowych, rannych i zabitych. Tu zwrócił uwagę, iż szczególnie znaczący jest spadek zabitych w wypadkach drogowych w minionym roku - zginęło 4 564 osób, a w 2008 roku 5 437, czyli mniej o 873.

“Module Close-to - nowa rola instruktora w szkoleniu kierowcow” - Aneta Wnuk, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS

41f86c18356c9cb735e85dcce3ae9743a065cb6c

(Fot.: PD@N 325-21©JM) ^ Aneta Wnuk, zwięźle przedstawiła sprawozdanie z realizacji projektu Module Close-to, projektu badawczego realizowanego w 11 krajach Unii Europejskiej (Austria, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Francja, Niemcy, Węgry, Polska, Słowenia, Szwecja). Podstawowym założeniem projektu jest metoda “peer-to-peer” w edukacji, w której “rówieśnik relacjonuje problem rówieśnikowi” jest szeroko znana. Postanowiono zastosować ją w szkoleniu kandydatów na kierowców, szczególnie tych młodych w wieku od 18 do 24 lat. Przykładem tego jest projekt MODULE CLOSE TO, w którym sprawcy wypadków drogowych dzielą się swoimi przeżyciami z kandydatami na kierowców.

“Rola Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w podwyższaniu kompetencji kadr nauki jazdy” - Andrzej Szklarski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

 

c02274edb728d0103f6033cced37f6aa0eabdde6

(Fot.: PD@N 325-25©JM) ^ Andrzej Szklarski podkreślił szczególną rolę podniesienia jakości zarówno szkolenia jak I egzaminowania kandydata na kierowcę.

“Społeczna Misja Nauczyciela Jazdy - najważniejsze wnioski” - Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

 

aa9c8056c766a462256d8e243ee948eb607f15a8

(Fot.: PD@N 325-26©JM) ^ Krzysztof Szymański mówił o spadku jakości szkolenia, o przeszkodach w rozwoju i aktualnej sytuacji w ośrodkach szkolenia kierowców (szczególnie w “lawinowo tworzonych” ośrodkach nowych), o spadku ich rentowności, wiele miejsca poświęcił sylwetce “dobrego instruktora”, jego wyszkoleniu i jednocześnie poziomie wynagrodzenia itd. Prezes podsumował cykl spotkań szkoleniowych pod wspólną nazwą “Społeczna misja nauczycieli jazdy”.

“Kultura bezpieczeństwa nadrzędnym celem kształcenia kadry” - prof. Ryszard Krystek, ITS/Politechnika Gdańska

 

264d622d35f80cad2ad6cbe89c19c028246f36db

 

(Fot.: PD@N 325-27©JM) ^ Prof. dr Ryszard Krystek wygłosił krótki wykład obejmujący zarówno aspekty historyczne, filozoficzne oraz kultury w systemie bezpieczeństwa transportu drogowego. Szczególna uwagę zwrócił na statystyki ofiar śmiertelnych wypadków drogowych i miejsce Polski na tym tle. Zacytował tutaj następującą wypowiedź: “Odnosi się wrażenie, że współczesne społeczeństwo zbyt łatwo akceptuje śmierć 3 tysięcy ofiar wypadków w transporcie każdego dnia, jako uzasadnioną kontrybucję za mobilność, z której jest tak dumne i z której się tak bardzo cieszy” (J. Kissinger , NTSB).

“Potrzeby regulacji prawnych dla bezpieczeństwa w transporcie” - Janusz Piechociński, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP

 

72708ec99933a0616a28ba57de858f346f8d3d41

 

(Fot.: PD@N 325-28©JM) ^ Poseł Janusz Piechociński omówił tak istotne I oczekiwane przez środowiska szkoleniowców, przewoźników i innych grup zainteresowanych brd, regulacje prawne. Przybliżył obecnym projekt zwiększenia liczby ośrodków egzaminowania. Omówił argumenty przemawiające przeciwko wprowadzeniu tego typu rozwiązaniom.

“Zdarzenia w procesie kształcenia kierowców” – Jan Zasel, ekspert prawa drogowego

 

73f405fb3869b84cf819a4c8cf07a8c24035be4d

(Fot.: PD@N 325-29©JM) ^ Jan Zasel, ogólnie omówił problem odpowiedzialności instruktora i kandydata na kierowcę za wypadek spowodowany w trakcie cyklu szkolenia. Zastrzegł, iż orzekanie w tego typu sprawach przysługuje niezawisłym sądom. Jednak reasumując podkreślił: nie ma wątpliwości, że słabości panującego u nas procesu kształcenia kandydatów na kierowców mają swoje spore odbicie w statystyce liczby wypadków drogowych, zabitych i rannych.

“Rola kadr nauki jazdy w organizaji ruchu drogowego” – Jacek Zalewski, dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA

 

821cac1a793b88e962730d4e0b2dec9a2da01b4e

(Fot.: PD@N 325-30©JM) ^ Jacek Zalewski szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przykładowo dokonał porównania tzw. czynów śmiertelnych w 2008 roku. Z zaprezentowanej analizy wynika, iż w wypadkach drogowych zginęło siedem razy więcej osób, niż w wyniku zabójstw.

Sesja warsztatowa

eab5bf724de97d88f3e09c622c9bfd05650e99d0

(Fot.: PD@N 325-31©JM) ^ W części warsztatowej Andrzej Markowski, psycholog, wiceprezes Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce omówił psychologiczne bariery w pracy instruktora oraz przykładowe ćwiczenia podnoszące efektywność kształcenia kandydatów na kierowców.