Przegląd prasy

Rada ministrów ds. transportu UE

8 lutego 2011

W zamku Gödöllö koło Budapesztu odbyła się nieformalna rada ministrów ds. transportu UE organizowana przez Prezydencję węgierską. Ze strony Polski w spotkaniu wziął udział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk oraz podsekretarz stanu Maciej Jankowski. Ministrowie państw członkowskich UE zostali poproszeni przez Prezydencję o wyrażenie opinii na temat rewizji wytycznych w sprawie sieci TEN-T. Pod koniec lutego br. Komisja Europejska zamierza przedstawić pierwsze propozycje w tej sprawie. Nadal jednak trwają rozważania dotyczące m.in. metodologii opracowania i finansowania przyszłej sieci. Nieformalne spotkanie ministrów było okazją do wymiany poglądów na ten temat. Wnioski z debaty będą miały istotny wpływ na decyzje KE odnośnie przyszłego rozwoju infrastruktury transportowej w Europie. Podczas posiedzenia ministrów Cezary Grabarczyk zaprezentował stanowisko Polski, odnosząc się do pytań postawionych przez Prezydencję węgierską. Minister podkreślił konieczność uwzględnienia w rewizji sieci TEN różnic w rozwoju infrastruktury poszczególnych państw członkowskich. Odniósł się również do kwestii finansowania projektów infrastrukturalnych, akcentując kluczową rolę polityki spójności w tym zakresie. Zaznaczył, że do kształtowania nowej sieci TEN nie można wykorzystywać jedynie danych historycznych, gdyż równie ważne są prognozy gospodarcze i społeczne. Strona polska uważa, że niezbędny jest udział państw członkowskich w definiowaniu wytycznych i kryteriów rewizji sieci TEN jeszcze przed opublikowaniem przez KE dokumentu legislacyjnego.  Pogląd ten podzieliło wielu ministrów obecnych na posiedzeniu. W drugiej części debaty minister Grabarczyk podzielił się z państwami członkowskimi polskimi doświadczeniami z zakresu realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jednocześnie podkreślił znaczenie funduszy unijnych dla realizacji projektów ważnych z punktu widzenia rozwoju regionalnego, a mniej atrakcyjnych dla partnerów prywatnych.