Przegląd prasy

Rząd o realizacji przepisów w sprawie kas fiskalnych w taksówkach

20 stycznia 2004

Na swoim posiedzeniu rząd zapoznał się z informacją w sprawie sytuacji w zakresie realizacji przepisów dotyczących wyposażenia pojazdów taksówkowych w urządzenia tasotaksometryczne umożliwiające prowadzenie ewidencji podatkowej. Według oceny zawartej w informacji i przedstawionej przez ministra finansów, do 10 stycznia 2004 r. w Polsce zalegalizowano łącznie 28.479 taksometrów zainstalowanych w taksówkach, współpracujących z kasami rejestrującymi tj.48% taksówek ma zainstalowane i zalegalizowane taksometry. "Można uznać, że akcja instalacji kas w taksówkach powinna zakończyć się przed 1 maja 2004 r." - czytamy w konkluzji dokumentu.

Według informacji przedstawionej przez ministra finansów, do 10 stycznia 2004 r. w Polsce zalegalizowano łącznie 28.479 taksometrów zainstalowanych w taksówkach, współpracujących z kasami rejestrującymi. Ponadto do tego dnia wykonano łącznie 35.405 legalizacji taksometrów przed zainstalowaniem w taksówce. Różnica pomiędzy tymi liczbami, wynosząca 6926, oznacza "nadwyżkę podaży" taksometrów, tzn. tyle taksometrów było jeszcze do kupienia i zainstalowania, chociaż podaż ta mogła być rozłożona nieproporcjonalnie do zapotrzebowania w danym rejonie kraju.

Biorąc pod uwagę, jako najbardziej wiarygodną, przyjętą w wyniku dyskusji na posiedzeniu Prezydium Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 14 stycznia 2004 r., liczbę ok. 60 tys. taksówek w Polsce, należy stwierdzić, że ok. 48 procent ma zainstalowane i zalegalizowane taksometry. Do zalegalizowania pozostaje jeszcze ok. 32 tys. taksometrów.

Obecnie blisko 20 tys. taksówkarzy wystąpiło do urzędów skarbowych z indywidualnymi wnioskami o odroczenie terminu rozpoczęcia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, co w dużej mierze świadczy o zamiarze zgłoszenia się do legalizacji taksometru.

Pozostaje ok. 12 tys. taksówkarzy, w odniesieniu do których brak jest informacji (według stanu z 10 stycznia br.), czy zamierzają dopełnić obowiązku legalizacji taksometrów.

Administracja miar rozwinęła do maksimum swoje zdolności wykonawcze w zakresie legalizacji i może dokonać ok. 8 tys. legalizacji tygodniowo. Po 31 grudnia 2003 r. liczba zgłoszeń spadła, przez co placówki legalizacyjne nie wykorzystują nawet swoich zdolności wykonawczych.

Uwzględniając obecne zaawansowanie procesu wdrażania kas fiskalnych w taksówkach, jak i podjęte przez Główny Urząd Miar działania organizacyjno-techniczne umożliwiające przeprowadzenie legalizacji taksometrów w taksówkach, a także mając na uwadze uruchomione procedury wydawania, na indywidualne wnioski podatników, decyzji (przy uwzględnieniu konkretnej sytuacji podatnika w danym regionie) o odroczeniu na określony czas terminu instalacji kas - można uznać, że akcja instalacji kas w taksówkach powinna zakończyć się przed 1 maja 2004 r.