Przegląd prasy

Rządowe propozycje zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

3 lutego 2004

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Najistotniejsze propozycje to:

nowe definicje pojazdu specjalnego i ciągnika samochodowego; obniżenie do 50 km/h dopuszczalnej prędkość jazdy na obszarze zabudowanym, możliwość oznaczenia pojazdu nie tylko poprzez znak określający państwo, ale także poprzez możliwość umieszczenia takiego znaku na tablicy rejestracyjnej pojazdu; obowiązek montowania homologowanych ograniczników prędkości także w przypadku ciągników siodłowych; określenie zasad homologacji pojazdów w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej oraz prawa i obowiązki ministra właściwego ds. transportu jako władzy homologacyjnej; uregulowania postępowania w sprawie wzajemnego uznawania świadectw homologacji przez państwa wspólnotowe; możliwość upoważnienia przez ministra ds. transportu wykonywania niektórych czynności z zakresu świadectw przez jednostkę jemu podległą; zwolnienie przy rejestracji z obowiązku wydawania kart pojazdów dla pojazdów należących do Wspólnoty Europejskiej z racji przystąpienia Polski do wspólnego obszaru celnego; uchylenie obowiązku posiadania obywatelstwa polskiego w przypadku wykonywania zawodu rzeczoznawcy oraz egzaminatora; zmiana okresowości badań technicznych pojazdów używanych do nauki jazdy lub egzaminy państwowego - teraz będą to badania coroczne; wprowadzenie obowiązku dodatkowych badań technicznych dla pojazdów powypadkowych.

Projekt nowelizacji ustawy jest podyktowany koniecznością dostosowania obowiązujących w Polsce przepisów do prawodawstwa unijnego oraz przepisów prawa międzynarodowego.