Przegląd prasy

Spotkanie Euro Kontrole Route

24 listopada 2006

Zakończyło się dwudniowe spotkanie przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego z krajów Unii Europejskiej. Europejska Kontrola Drogowa to istniejąca od 7 lat instytucja stawiająca sobie za cel poprawę bezpieczeństwa na europejskich drogach. Inspekcja Transportu Drogowego jest członkiem Europejskiej Kontroli Drogowej (ECR) od października 2004 r. Od lipca do końca bieżącego roku Polska przewodniczy tej prestiżowej organizacji, zrzeszającej obecnie 10 inspekcji właściwych w zakresie transportu drogowego z krajów należących do Unii Europejskiej oraz kilku krajów mających status aktywnych i biernych obserwatorów.

Euro Controle Route/ Europejska Kontrola Drogowa (ECR) powstała 5 października 1999 r., gdy ministrowie transportu krajów Beneluxu (Belgia, Holandia, Luksemburg) oraz Francji podpisali dokument powołujący do życia tę organizację. W dalszej kolejności do ECR-u przystępowały następujące kraje: w 2001r. Niemcy i Irlandia, w 2002 r. Wielka Brytania oraz Hiszpania, w 2004 r. Austria oraz Polska. Cele, które chce osiągnąć ECR to: poprawa bezpieczeństwa w transporcie drogowym, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, poprawa warunków socjalnych kierowców, umocnienie efektywności kontroli drogowych, wypracowanie wspólnej praktyki kontrolnej. Zadania ECR-u: wymiana informacji o naruszeniach popełnianych przez przedsiębiorców z zakresu transportu drogowego, organizacja wspólnych kontroli drogowych, unifikacja wyposażenia inspekcji zajmujących się transportem drogowym, przeprowadzanie okresowych szkoleń inspektorów w ramach programów wymiany, ustalanie wspólnej wykładni przepisów dyrektyw i rozporządzeń europejskich, ustalanie wspólnych procedur kontrolnych.