Przegląd prasy

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego

20 listopada 2007

6369c4032c35ab2e5a32f681fd3f79629bdc5761

Do końca listopada Zarząd Dróg Miejskich zamontuje 300 tabliczek informujących kierowców, że znajdują się w granicach strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). Nowe tabliczki zostaną umieszczone na 150 słupkach z nazwami ulic zlokalizowanych w granicach strefy i stanowić będą dodatkową informację dla kierowców o konieczności uiszczenia opłaty parkingowej. Strefa płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefie a także wysokość opłaty dodatkowej oraz sposób pobierania tych opłat określa uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25.11.2003 r.