Przegląd prasy

Szkolenia przewożących towary niebezpieczne

11 września 2007

Prowadzenie szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające – informuje “Rzeczpospolita”. Takie szkolenia mogą prowadzić także podmioty niebędące przedsiębiorcami, jeżeli spełniają odpowiednie warunki. - Zgodnie z art. 12 i 13 ustawy z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U nr 199, poz. 1671 ze zm.) prowadzenie kursów dokształcających jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U nr 173, poz. 1807, ze zm.) - wyjaśnia Teresa Jakutowicz, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Transportu. - Wymaga więc wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające. Taki rejestr prowadzi marszałek województwa. Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych nie określa ogólnej definicji przedsiębiorcy prowadzącego kursy dokształcające. Przepisów tego dotyczących trzeba szukać w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli stowarzyszenie - które chce prowadzić szkolenia - spełnia wymagania określone w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dla uznania go za przedsiębiorcę, to jest przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy. Żeby spełnić te wymagania, stowarzyszenie musi być wpisane także do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, i to niezależnie od tego, że zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o KRS widnieje już w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli stowarzyszenie spełnia wymagania dotyczące przedsiębiorców, określone w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to nie ma przeszkód, żeby po spełnieniu wymagań ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych prowadziło kursy dokształcające dla kierowców. Trzeba jednak pamiętać, że jest to działalność regulowana - wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające prowadzonego przez wojewodę. Wpis do rejestru takiej działalności zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podlega opłacie skarbowej. Zasady jej uiszczania oraz zwolnień od niej są regulowane przepisami ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U nr 225, poz. 1635 oraz Dz. U z 2007 r. nr 4, poz. 11). Jeżeli organizacja pożytku publicznego chce prowadzić działalność gospodarczą, wnosi opłatę skarbową za wpis do rejestru. Trzeba zapłacić na rzecz gminy 616 zł (zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 10). Wpłaty dokonuje się w kasie gminy albo bezgotówkowo na jej rachunek. Rada gminy może też zarządzić pobór opłaty przez inkasentów.

Prowadzący kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne musi m.in.:

- mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce;

- zapewnić odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne pozwalające na przeprowadzenie kursu zgodnie z programem;

- zapewnić prowadzenie kursu dokształcającego przez wykładowców, którzy mają:
- wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
- świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych;

- mieć zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz odpowiednie środki dydaktyczne (np. plansze, modele, oprogramowanie komputerowe);

- móc prowadzić ćwiczenia praktyczne objęte tematyką kursu.