Przegląd prasy

Szkolenie i egzaminowanie kandydata na kierowcę

8 marca 2005

W halach Międzynarodowych Targów Szczecińskich odbyła się Giełda Edukacji i Pracy. Jako jedną z imprez towarzyszących zorganizowano m.in. seminarium dla instruktorów nauki jazdy i kierowników ośrodków szkolenia kierowców nt. metod oceny kandydata na kierowcę w ośrodku szkolenia, indywidualizacji kształcenia oraz kryteriów oceny wiedzy i umiejętności kandydata na kierowcę na egzaminie państwowym.

Prowadzący mgr inż. Ryszard Prawucki omówił:

Wybrane zagadnienia dotyczące przepisów ruchu drogowego: odpowiedzi na wcześniej zgłoszone pytania wraz z komentarzem; omówienie opracowania zawartego w ulotce pt. "Ronda i wątpliwości"; obowiązujące akty prawa dot. szkolenia i egzaminowania.

Status instruktora w świetle obowiązujących przepisów,

Zasady egzaminowania obecne i spodziewane,

Najczęściej popełniane błędy podczas egzaminu praktycznego,

Przyjęte zasady wydawania poleceń podczas egzaminu praktycznego,

Planowane przedsięwzięcia:dyżury egzaminatorów - konsultacje i pytania,modyfikacja placów manewrowych.

Dopuszczalna prędkość zespołu pojazdów

Pytanie zadane podczas seminarium: Jeżeli na obszarze zabudowanym dopuszczalna prędkość wynosi np. 80 km/h, to dopuszczalna prędkość zespołu pojazdów ile wynosi ?

Odpowiedź:

art.2 pkt 40 - "samochód osobowy" - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;art.2 pkt 42 - "samochód ciężarowy" - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo- osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą;art.2 pkt 45 - "motocykl" - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy;art.2 pkt 50 - "przyczepa" - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem.art.20.1. - Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godz. 5.00 - 23.00 wynosi 50 km/h,art.20.1a. - Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godz. 23.00 - 5.00 wynosi 60 km/h,art.20.2. - Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,art.21.1. - Organ zarządzający ruchem na drogach może zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów, jeżeli warunki ruchu na drodze lub jej odcinku zapewniają zachowanie bezpieczeństwa ruchu,§27.3. - Znak B-33 "ograniczenie prędkości" określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dmc nie przekraczającej 3,5 t.

Odpowiedź: od 1 maja 2004 r. - 50/60 km/h.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - od 1.05.2004 r. i 1.01.2005r.Rozporządzenie MI oraz SW i A z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Teksty jednolite w/w aktów dostępne w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 302c.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431
Źródło WORD Szczecin