Przegląd prasy

Trzecie spotkanie leaderów środowiska osk

20 lipca 2012

 

37a573f8ae94b8127d732b79dee14f54343abd75bcc24dc6adb86401d4735afe65592f60ae405aee0946260a82414f17a0f4fdf324755ad781cb62d80946260a82414f17a0f4fdf324755ad781cb62d8

(Fot.: 436-37-41)

20 lipca 2012 w Łowiczu staraniem i wysiłkiem logistycznym wiceprezesa PFSSK Krzysztofa Bandosa odbyło się trzecie spotkanie leaderów organizacji społecznych środowiska osk:

PFSSK/KRS 0000133194: Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos, Marek Stasiak

PIGOSK/KRS 0000256376: Jan Domasik; Marek Gawroński, Marek Stasiak

KIEROWCA.PL/ KRS 0000261135: Krzysztof Giżycki; Michał Łydka; Jerzy Kociszewski

OIGOSK/KRS 0000276855: Roman Stencel; Zbigniew Popławski

Obradowano pod przewodnictwem Romana Stencla - prezesa OIGOSK. Przedmiotem obrad były propozycje środowiska osk dotyczące zmian ustawy z 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami. Bezpośrednim impulsem do zorganizowania w/w na wstępie spotkania - była informacja dyr. Andrzeja Bogdanowicza o zainicjowaniu procedury zmiany uokp w trybie przedłożenia rządowego! W efekcie 4-godzinnej żywiołowej, emocjonalnej, ale jednocześnie bardzo rzeczowej i merytorycznej dyskusji - postanowiono wystąpić do dyr. DTD MTBiGM Andrzeja Bogdanowicza o rozważenie zmian  uregulowań prawnych dotyczących:

I. Pojazdy używane do egzaminów państwowych na prawo jazdy (art. 53 ustawy/art. 1 pkt. 8 projektu ustawy). “art.53.1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców wskazanego przez osobę egzaminowaną i na jej koszt.”

II. Ośrodek szkolenia kierowców dysponujący poświadczeniem o spełnianiu dodatkowych wymogów tzw. SuperOSK (art. 31 ustawy/art. 1 pkt. 2 projektu ustawy). Generalnie postulowane zmiany mają umożliwić ośrodkom szkolenia kierowców ubieganie się o poświadczenie spełniania dodatkowych wymogów w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.

III. Podmioty organizujące 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców nauki jazdy (art. 35.6 ustawy/art. 1 pkt. 3 i 6 projektu ustawy). “Art. 35. 6. Organizacje społeczno-zawodowe o zasięgu ogólnopolskim zrzeszające ośrodki szkolenia kierowców jako członków zwyczajnych, organizują 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewniając udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.”

IV. Informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia (art. 27.1 pkt 1 ustawy/art. 1 pkt 1a projektu ustawy). “Art. 27 ust. 1.1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia teoretyczne, wraz z listą uczestników kursu;”

V. Przepisy przejściowe (art. 128 ustawy/art. 1 pkt 9 projektu ustawy). “art. 128. 3. Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w art. 103 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jest obowiązany:

1) przedłożyć staroście informację w zakresie danych, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 5, 8 i 9 - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

2) dostosować ośrodek szkolenia kierowców do wymogu, o którym mowa w art. 26 ust. 9 i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 6 - w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy;

“3) dostosować ośrodek szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 2 i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 8 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie 3-letniej praktyki w szkoleniu kandydatów na kierowców, przez co najmniej jednego instruktora w każdej kategorii zakresu szkolenia objętego wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 28 ust. 1 - w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.”

VI. Rzetelna Cena (art. 1 pkt. 1b, 4 i 5 projektu ustawy). Postulowane zmiany w tytułowej dziedzinie mają na celu przeciwdziałanie skutkom obserwowanego na rynku od lat - patologicznego zaniżania cen za szkolenie na kursach na prawo jazdy. Wobec “oporów administracji państwowej” odnośnie postulatu środowiska osk - wprowadzenia ceny urzędowej ( mim. cena za 1 godz. szkolenia) - jest to alternatywna propozycja, której urzeczywistnienie niewątpliwie wprowadzi mechanizmy i procedury “porządkujące” w omawianej dziedzinie.

VII. Zatwierdzanie katalogu pytań egzaminacyjnych (art. 1 pkt. 7 projektu ustawy). “art. 51. 2a Cześć teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana przy użyciu katalogu pytań egzaminacyjnych zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu.

VIII. Przepisy przejściowe: umożliwienie przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy osobom, które w dniu wejścia ustawy w życie są w trakcie szkolenia lub je ukończyło, ale nie przystąpiły do egzaminu państwowego (art. 134.5 ustawy / art. 1 pkt 11 projektu ustawy). “5. Osoby nie spełniające wymogu minimalnego wieku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 lit. b oraz będące w dniu wejścia w życie ustawy uczestnikami kursów na prawo jazdy odpowiedniej kategorii prawa jazdy, po ukończeniu szkolenia mogą przystąpić do egzaminu państwowego, a po uzyskaniu wyniku pozytywnego otrzymują uprawnienie do kierowania pojazdem z ograniczeniem ważności jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - do czasu osiągnięcia przez posiadacza prawa jazdy dolnej granicy wieku określonej w art.8”

IX. Prawa nabyte do uprawnień kat. B1 (art. 133 ustawy/art. 1 pkt 10 projektu ustawy). “art. 133. 4. Posiadacze praw jazdy kat. B1 wydanych przed wejściem ustawy w życie, zachowują uprawniają do kierowania pojazdami określone w art. 88 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym”

Konkretne szczegółowe propozycje zmian uregulowań prawnych wraz z obszernym uzasadnieniem zamieszczono projekcie ustawy o zmianie ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Opr. OIGOSK z/s w Koszalinie