Przegląd prasy

W Sejmie projekt zmian ustawy - Prawo drogowe

1 marca 2004

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W projekcie oczekiwana zmiana ograniczająca prędkość w terenie zabudowanym do 50 km/h oraz zmiany wynikające z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, a dotyczącej homologacji pojazdów. Ustawa dokonuje transpozycji dyrektyw: 70/156 odnoszącej się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep; 74/150 odnoszącej się do homologacji typu ciągników rolniczych i leśnych oraz 2002/74 odnoszącej się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych. W projekcie mamy też nowe definicje pojazdu specjalnego i ciągnika samochodowego. Dopuszczona zostaje możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu co jest istotne dla osób i firm zawodowo zajmujących się transportem drogowym. Ta ostatnia zmiana prowadzi do konsekwencji w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie zapisano możliwość zwolnienia z podatków pojazdów czasowo wycofanych z ruchu.

Art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h z zastrzeżeniem ust. 2. " Art. 20 ust. 2. brzmi: "2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h."

Tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 101. Wyd. Grupa IMAGE.

Tekst jednolity ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 3. Drogownictwo, poz. 2012. Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl