Przegląd prasy

Wpływ masztów z fotoradarami na bezpieczeństwo

20 września 2007

Spadek liczby wypadków o 19 procent, rannych o 18 procent i zabitych o 36 procent. To wynik analizy wpływu masztów z fotoradarami na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w I połowie 2007 r. Dokument przygotował Wydział Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Przeanalizowano 360 punktów kontrolnych. Wydział Profilaktyki w Ruchu Drogowym BPiRD KGP po raz kolejny opracował analizę wpływu masztów wraz z fotoradarami, na liczbę wypadków drogowych oraz ich skutków w okresie od stycznia do czerwca 2007 r. Aktualnie Policja dysponuje 127 urządzeniami pracującymi na bazie 462 masztów zainstalowanych na drogach całego kraju (dane na dzień 30.06.2007), a 213 maszty pozostają do zainstalowania. Po ich montażu pozwoli to na łączne korzystanie z 675 masztów. W I połowie 2007r. zostało zainstalowanych 50 masztów. Należy przy tym nadmienić, że w niektórych miejscach w kraju urządzenia takie zostały zakupione przez jednostki samorządu terytorialnego i są w posiadaniu i użytkowaniu lokalnych straży gminnych (miejskich). Do przeprowadzenia niniejszej analizy wykorzystano dane statystyczne ze wszystkich powiatów, w których zainstalowane zostały maszty z przeznaczeniem na wykorzystywanie fotoradarów. Analizie zostało poddanych 360 punktów kontrolnych (w tym 16 atrap), w których zostały zamontowane maszty, co stanowi 78 proc. ogółu aktualnie wykorzystywanych urządzeń (462). Nie brano pod uwagę punktów, w których maszty zamontowano w 2007 roku ze względu na zbyt krótki okres ich funkcjonowania. Nie analizowano również punktów kontrolnych, w których znana była tylko ulica usytuowania masztu wraz z numerem posesji (za wyjątkiem skrzyżowań), ponieważ system SEWiK na chwilę obecną uniemożliwia dokonanie sprawdzenia takiej lokalizacji. Na potrzeby analizy przyjęto, okres od stycznia do czerwca 2007r. porównując go do analogicznego okresu roku 2006. Analizie poddano liczbę punktów kontrolnych (miejsc rozmieszczenia masztów) na terenie danego powiatu, a następnie dane w postaci liczby : wypadków, zabitych i rannych. Mając na uwadze techniczne możliwości uzyskania danych o wypadkach z nowej bazy Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), do celów porównawczych przyjęto: - konkretne lokalizacje masztów jeżeli takowe znajdowały się w bazie (kilometraż drogi +/- 2 km), - skrzyżowanie w danej miejscowości. Porównywanie danych za 2007 i 2006r. następowało w oparciu o takie same kryteria dla badanego punktu kontrolnego. Z uwagi na umiejscowienie fotoradarów w bliskiej odległości od siebie i występowanie zdarzeń na pokrywającej się strefie oddziaływania kilku fotoradarów, w 6 przypadkach dokonano stosownej weryfikacji. Na podstawie dokonanych porównań na terenie całego kraju w roku 2007, widać istotny spadek we wszystkich kategoriach, w miejscach w których zainstalowane były maszty fotoradarów niezależnie od częstotliwości umieszczania w nich urządzeń. W okresie od stycznia do czerwca roku 2007 wydarzyło się w tych miejscach 80 wypadków, w których zginęło 9 osób, a rannych zostało 102 osoby. Porównując te dane do analogicznego okresu roku 2006, należy wskazać na spadek:
- liczby wypadków o 19 (tj. o 19 proc.),
- liczby osób rannych o 22 osoby (tj. o 18 proc.),
- liczby osób zabitych o 5 osób, (tj. czyli o 36 proc. spośród wszystkich osób, które zginęły w I połowie 2006r. w tych właśnie miejscach).
Warto podkreślić, że zakres oddziaływania fotoradaru, czy też samego masztu (atrapy fotoradaru) nie odnosi się wyłącznie do punku jego lokalizacji, albowiem w większości przypadków w odległości kilkuset metrów (nawet kilku km) przed samym fotoradarem znajdują się tablice ostrzegające o radarowym pomiarze prędkości, które skutecznie wpływają na spowolnienie jazdy kierujących na szczególnie niebezpiecznym odcinku drogi, czyniąc ją bezpieczniejszą. Należy również zwrócić uwagę, że w zdecydowanej większości punktów objętych analizą, w których maszt został ustawiony przed kilkoma laty, wypadkowość w tych miejscach utrzymuje się na zerowym poziomie.

ed1818f8d422abcdc6ff4e244dac6e751472ac94

Mapa punktów automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (stan na 1.1.2007)