Przegląd prasy

Wykorzystanie Funduszu Spójności

29 października 2008

Do dnia 30 września 2008 r. w ramach zatwierdzonych projektów FS dla perspektywy finansowej 2004-2006 podpisano 219 kontraktów na łączną kwotę 3 815,3 mln EUR, co stanowi ok. 99% łącznych kosztów kwalifikowanych w projektach, w tym: 83 drogowe na kwotę 2 483 mln EUR (co stanowi ok. 104% wartości kosztów kwalifikowanych projektów drogowych - przekroczenie wynika z wartości niektórych kontraktów wyższych niż szacowane na etapie ubiegania się o środki FS, różnica będzie pokryta ze środków krajowych), 89 kolejowych na kwotę 1 330,3 mln EUR (91% wartości kosztów kwalifikowanych projektów kolejowych), 47 na pomoc techniczną dla sektora transportu (w gestii MI) na kwotę 2,03 mln EUR (26,8% wartości kosztów kwalifikowanych tych projektów). 8d6d191086a9bc76b5ba0973e5cff5629fdadc46(272-6)

Od 1 stycznia do 30 września 2008 r. podpisano 37 kontraktów na łączną kwotę 503,03 mln EUR, w tym: 8 drogowych: 6 drogowych w ramach perspektywy finansowej 2004-2006 na kwotę 341,47 mln EUR (oraz 2 drogowe w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 na kwotę 676,18 mln PLN), 15 kolejowych na kwotę 161,53 mln EUR, 14 na pomoc techniczną dla sektora transportu (w gestii MI) na kwotę 192,63 tys. EUR.

Wartość środków Funduszu Spójności przekazanych beneficjentom w sektorze transportu do dnia 30 września 2008 r. wyniosła narastająco 1 421,4 mln EUR, co stanowi ponad 51% przyznanej kwoty dofinansowania FS. W pierwszych trzech kwartałach roku 2008 kwota ta wyniosła prawie 208 mln EUR.

Do dnia 30 września 2008 r. zakończono realizację 8 projektów (inwestycyjnych i pomocy technicznej) w ramach Strategii wykorzystania Funduszu Spójności, w tym dokonano końcowego rozliczenia 3 z nich.

Projekty zakończone i rozliczone w ramach prowadzonych projektów to: Warszawski Węzeł Transportowy (2000/PL/16/P/PA/002); Przygotowanie projektu budowy Autostrady A 2, odc. Stryków - Konotopa (2002/PL/16/P/PA/010); Wzmocnienie nawierzchni DK nr 50 (717), odc. Sochaczew - Grójec (2000/PL/16/P/PT/004) . 

Projekty zakończone, lecz jeszcze nie rozliczone to: Przygotowanie projektu dla Autostrady A 4, odc. Zgorzelec - Krzyżowa (2002/PL/16/P/PA/007); Budowa Autostrady A 4, odc. Kleszczów - Sośnica (2000/PL/16/P/PT/001); Budowa Autostrady A 2, odc. Konin - Łódź, Sekcja: Emilia - Stryków II (2003/PL/16/P/PT/020); Budowa Autostrady A 2, odc. Konin - Łódź, Sekcja: Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia (2004/PL/16/C/PT/001); Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E-65, odc. Warszawa - Działdowo - Gdynia (2001/PL/16/P/PA/005).

W czerwcu 2008 r. przekazano do Komisji Europejskiej wnioski o płatności końcowe dla czterech projektów Funduszu Spójności: Budowa Autostrady A 4, odc. Kleszczów – Sośnica (2000/PL/16/P/PT/001); Budowa Autostrady A 2, odc. Konin - Łódź, Sekcja: Emilia - Stryków II (2003/PL/16/P/PT/020); Budowa Autostrady A 2, odc. Konin - Łódź, Sekcja: Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia (2004/PL/16/C/PT/001); Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E-65, odc. Warszawa - Działdowo - Gdynia (2001/PL/16/P/PA/005). Do Komisji Europejskiej przekazano także raporty końcowe dla ww. projektów Funduszu Spójności, z wyjątkiem Przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E-65, odc. Warszawa - Działdowo - Gdynia (2001/PL/16/P/PA/005). W związku z powyższym oczekujemy na przekazanie płatności końcowych z Komisji Europejskiej na rachunki Instytucji Płatniczej dla Funduszu Spójności oraz Rachunki Narodowego Funduszu Środków Pomocowych z Unii Europejskiej ISPA.