Przegląd prasy

Zasady wyznaczania firm holowniczych

13 grudnia 2006

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wysokość opłat, o których mowa, ustala rada powiatu. Wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty. Wyznaczenie takie następuje na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Starosta, wyznaczając jednostkę do usuwania pojazdów, musi brać pod uwagę: standard wyposażenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów; liczbę i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów, stosownie do wielkości obszaru świadczonych usług; deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia; zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi; opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z policją; konieczność zachowania warunków konkurencji; proponowaną cenę usługi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm) oraz Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz.U. nr 134, poz. 1133 ze zm.).