Przegląd prasy

Zespół roboczy przygotował wykaz niezbędnych zmian

28 marca 2013

c523820975fb3f8aacbce0938f3701f9e85cd59b

(Fot.: PD@N 460-54jm)

W siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się kolejne - trzecie spotkanie zespołu roboczego powołanego do wypracowania zmian w ustawie z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i jej aktach wykonawczych. Pełen rejestr ustaleń poniżej. Zaprezentowany protokół ustaleń podsumowano apelem do ministra o akceptację przedstawionych ustaleń i zgodę na rozpoczęcie prac legislacyjnych zmierzających do realizacji przedmiotowych ustaleń.

Projekt po spotkaniu z dnia 28.03.2013 r.

Protokół ustaleń

W dniach 20.03.2013 r., 25.03.2013 r. oraz 28.03.2013 r. odbyły się spotkania zespołu roboczego, strony społecznej i MTBiGM, których celem było wypracowanie propozycji zmian w przepisach dotyczących procesu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym w szczególności w ustawie o kierujących pojazdami. Podstawą prac były postulaty strony społecznej przekazane w formie pisma Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ze strony MTBiGM w spotkaniu udział wzięli:

1.Andrzej Bogdanowicz – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego; 

2.Tomasz Piętka – Główny Specjalista w Departamencie Transportu Drogowego; 

3.Tomasz Behrendt – Główny Specjalista ds. Legislacji w Departamencie Prawnym;

Ze strony organizacji społecznych:

1.Roman Stencel – prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; 

2.Zbigniew Popławski – wiceprezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; 

3.Zbigniew Gryglas – wiceprezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców;

4.Jerzy Długoszewski – Liga Obrony Kraju;

5.Adam Świderski – Liga Obrony Kraju; 

6.Krzysztof Szymański - prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; 

7.Krzysztof Bandos – wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; 

8.Jan Domasik - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; 

9.Wojciech Góra - wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców;

 

Podczas spotkań podjęto następujące ustalenia:

1) Odnośnie możliwości wykorzystania metody e-learningowej w procesie kształcenia kandydatów na kierowców przez wszystkie ośrodki szkolenia kierowców podjęto ustalenie o likwidacji możliwości prowadzenia zajęć teoretycznych tą metodą.

W celu realizacji tego postulatu niezbędne jest:

a)w ustawie o kierujących pojazdami: uchylenie przepisu art. 23 ust. 3; zmiana brzmienia przepisu art. 23 ust. 4; zmiana brzmienia przepisu art. 23 ust. 6; uchylenie przepisu art. 26 ust. 2; uchylenie przepisu art. 26 ust. 7,

b)w rozporządzeniu w sprawie szkolenia: uchylenie przepisu § 4 pkt 1 lit. b; uchylenie przepisu § 4 pkt 4.

 

2) Odnośnie możliwości tworzenia ośrodków spełniających dodatkowe wymagania w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy podjęto ustalenie, że będzie można tworzyć ośrodki spełniające dodatkowe wymagania w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Negatywne stanowisko w tym zakresie wyraził przedstawiciel Ligi Obrony Kraju. Stwierdzono także, że dodatkowego rozważenia wymaga przypisanie dodatkowych zadań ośrodkom spełniającym dodatkowe wymagania, tak aby zachęcić podmioty prowadzące szkolenie kandydatów na kierowców do podnoszenia poziomu świadczonych usług.

Szkolenie instruktorów we wszystkich super. OSK. Warsztaty doskonalenia zawodowego dla wszystkich kategorii (ABCD). Organizacje?

W celu realizacji tego postulatu niezbędne jest:

c)w ustawie o kierujących: uchylenie przepisu art. 31 ust. 1 pkt 2; zmiana brzmienie art. 31 ust. 1 pkt 3 li b i c – w zakresie dostosowania do poszczególnych kategorii prawa jazdy; zmiana brzmienia art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 – w zakresie wskazania, że szkolenie dla kandydatów na instruktorów prowadzi ośrodek spełniający dodatkowe wymagania właściwy ze względu na odpowiednią kategorie prawa jazdy,

d)w rozporządzeniu w sprawie szkolenia kandydatów na kierowców: zmiana brzmienia § 4 pkt 3 – w zakresie dostosowania jego brzmienia do pojedynczych kategorii; dostosowanie przepisów rozdziału 5 rozporządzenia w zakresie prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego w zakresie poszczególnych kategorii uprawnień instruktorów nauki jazdy.

 

3) Odnośnie ograniczenia biurokracji podjęto następujące ustalenia:

e)Nie ma możliwości wycofania się z elektronicznego obiegu dokumentów w tym w szczególności z Profilu Kandydata na Kierowcę,

f)Należy ograniczyć obowiązek zgłaszania kursów i zajęć przez ośrodki szkolenia kierowców, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 jedynie do informowania o terminie, czasie i miejscu prowadzenia pierwszych zajęć teoretycznych,

g)Należy rozważyć czy ze względu na działający system teleinformatyczny w tym PKK, konieczne jest informowanie starosty o zakończeniu szkolenia osób w ośrodku szkolenia kandydatów na kierowców,

h)Należy umożliwić dokonywanie przekazania wszelkich informacji do starosty przez przedsiębiorców drogą elektroniczna poprzez wskazanie w art. 27 ust. 6 innych sposobów podpisywania informacji np. poprzez profil zaufany e - puap,

i)Należy rozwiązać problem umożliwienia wykorzystania profilu zaufanego e-puap przez PWPW.

j)Należy jednoznacznie wskazać organom wydającym prawo jazdy, że sprawy związane z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami realizuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania – w tym zakresie niezbędne jest spotkanie z przedstawicielami starostw.

k)Należy umożliwić złożenie dokumentacji związanej z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami przez pełnomocnika - w tym uzyskanie nr profilu kandydata na kierowcę – w tym zakresie niezbędna jest dodatkowa analiza obowiązujących przepisów prawa ze względu na fakt, że ogólne przepisy pozwalają działać przez pełnomocnika.

l)Należy tak dostosować przepisy aby wszystkie oryginały dokumentów przedkładane przez osobę ubiegającą się o uprawnienia do kierowania pojazdami pozostawały u osoby występującej z wnioskiem o wydanie prawa jazdy.

m)Należy rozważyć wycofanie się z obowiązku zgłaszania egzaminu wewnętrznego ze względu na ograniczone możliwości prowadzenia kontroli przez organy nadzoru.

W celu realizacji przedmiotowych postulatów należy: 

n)zorganizować spotkanie z przedstawicielami starostw w celu wyjaśnienia różnić w postępowaniu w odniesieniu do adresu “zamieszkania” i “zameldowania”, 

o)w ustawie o kierujących: dokonać zmiany brzmienia przepisu art. 27 ust. 1 pkt 1, w przypadku odstąpienia od obowiązku informowania o zakończeniu szkolenia należy uchylić art. 27 ust. 1 pkt 4, dokonać zmiany brzmienia przepisu art. 27 ust. 6 w zakresie uzupełnienia go o inne sposoby podpisywania informacji np. profil zaufany e-puap,

p)w rozporządzeniu w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – dokonać zmiany jednoznacznie wskazującej na konieczność dokonywania zwrotu przez organ wszystkich oryginałów dokumentów przedkładanych przez osobę ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

q)dokonać stosownych analiz przepisów. Po analizie zakres zmian może ulec poszerzeniu.

r)Należy rozważyć propozycję MSW i MAiC w zakresie udostępnienia przez MTBiGM dla PWPW do celów wydawania uprawnień do kierowania pojazdami platformy e-puap MTBiGM.

 

4) Odnośnie upublicznienia pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy oraz nadzoru organu państwowego nad ich treścią podjęto ustalenie, że resort podejmie działania zmierzające do zapewnienia nadzoru administracyjnego nad treściami merytorycznymi wchodzącymi w skład generowanych pytań egzaminacyjnych. Jednocześnie ustalono, że upublicznienie “pytań” stosowanych na egzaminie nie wpłynęło by pozytywnie na jakość szkolenia kandydatów na kierowców.

 

5) Odnośnie przywrócenia obowiązkowych szkoleń dodatkowych po 3 niezdanych egzaminach podjęto ustalenie, że ze względu na dotychczas występująca patologię w tym zakresie szkolenia te nie będą przywrócone. 

 

6) Odnośnie możliwość zdawania egzaminów państwowych na pojazdach OSK i WORD podjęto następujące ustalenia:

s)Wprowadzenie do przepisów możliwość przeprowadzenia egzaminu państwowego na wniosek osoby egzaminowanej pojazdem przez nią wskazanym będącym w dyspozycji OSK w którym odbyła szkolenie,

t)Wprowadzenie możliwości odmówienia przez OSK udostępnienia pojazdu do przeprowadzania egzaminu maksymalnie na 5 dni przed egzaminem, oraz związanego z tym obowiązku informowania osoby egzaminowanej.

u)Wprowadzenie przepisów określających odpowiedzialność, w tym finansową, ośrodka szkolenia kierowców, który nie podstawił pojazdu na egzamin,

v)Wprowadzenie zasady, że w przypadku wyznaczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego w jednym dniu i niezdania przez osobę egzaminowaną egzaminu teoretycznego koszty podstawienia samochodu leżą po stronie OSK,

w)Określenie zróżnicowanej opłaty za egzamin w przypadku egzaminu odbywającego się na pojeździe OSK i WORD,

x)Wprowadzenie wymagań do warunków technicznych dla pojazdów do nauki jazdy w zakresie ich wyposażenia w urządzenia rejestrujące przebieg egzaminu, z możliwością zgrania tuż po egzaminie nagrania dla WORD.

y)Wprowadzenie możliwości udziału przedstawicieli organizacji w tworzeniu przez WORD siwz-u dla nowych pojazdów kupowanych do WORD.

z)Wskazanie odpowiedzialności OSK za brak nagrania podczas egzaminu i obciążenie OSK kosztami powtórzenia egzaminu państwowego.

W celu realizacji przedmiotowych postulatów należy: 

a)W ustawie o kierujących pojazdami: dokonać zmiany brzmienia art. 53 ust. 1 dodając możliwość przeprowadzenia egzaminu pojazdem OSK, dokonać zmiany brzmienia art. 53 poprzez dodanie ust. 1a wskazującego na możliwość odmówienia przez OSK podstawienia pojazdu, dokonać zmiany brzmienia art. 53 ust. 4 w kontekście wykorzystania pojazdów OSK i art. 54 ust. 5, Należy dokonać zmiany przepisu upoważniającego do rozporządzenia w sprawie opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w zakresie umożliwienia pobierania zróżnicowanych opłat w przypadku egzaminu na samochodzie WORD lub OSK, dokonać zmiany brzmienia art. 53 ust. 5 w zakresie umożliwienia uczestniczenia przedstawicieli OSK w tworzeniu siwz – u dla pojazdów WORD, dokonać zmiany w art. 56 w zakresie wprowadzenia wymagań co do wyposażenia pojazdów OSK w urządzenia rejestrujące przebieg egzaminu,

b)Dokonać, w kontekście zmian ustawowych, analizy zmian niezbędnych w rozporządzeniach: z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.

 

7) Odnośnie ustalenia jednoznacznego podziału obowiązków - OSK szkolą, WORD-y egzaminują w związku z prowadzeniem szkoleń przez WORD Elbląg ustalono, że zgodnie z obecnymi przepisami WORd nie powinny prowadzić działalności szkoleniowej dla kandydatów na kierowców. Jednakże dla jednoznacznego wskazania zakazu podejmowania działalności szkoleniowej przez OSK ustalono konieczność dokonania zmiany w art. 117 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie wskazania że WORd nie ma prawa wykonywania działalności polegającej na szkoleniu kandydatów na kierowców.

 

8) Odnośnie ustalenia minimalnej ceny urzędowej za godzinę szkolenia podjęto ustalenie, że realizacja przedmiotowego postulatu nie jest możliwa.

 

9) Odnośnie wydania uprawnień osobom które zdały egzamin państwowy przed 19 stycznia 2013 r., a ich dokumenty wpłynęły do organu wydającego prawo jazdy po tej dacie podjęto ustalenie, że ze względu na przepisy UE realizacja tego postulatu jest niemożliwa.

Podsumowując należy wskazać, że przeprowadzona ocena przepisów wymagających zmiany w związku z proponowanymi regulacjami prawnymi może ulec rozszerzeniu w zakresie wynikającym ze szczegółowej analizy podczas przygotowywania przedmiotowych zmian.

Panie Ministrze! Biorąc pod uwagę powyższe proszę o akceptację przedstawionych ustaleń i zgodę na rozpoczęcie prac legislacyjnych zmierzających do realizacji przedmiotowych ustaleń.