Przegląd prasy

Zmiany prawa

1 stycznia 2005

Znowelizowane przepisy prawa o ruchu drogowym

W życie wchodzi kilka przepisów znowelizowanego prawa o ruchu drogowym:

nowe brzmienie definicji "pojazd specjalny";

przeniesienia prawa własności pojazdu czasowo wycofanego i stosownych dokumentów;

trybu wydawania decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;

obowiązku podatkowego w związku z ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu.

Nowelizacja nastąpiła w oparciu o zapisy ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Link do źródła: Tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 101l (aktualizacja 33). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431

Rozporządzenie w sprawie czasowego wyrejestrowania pojazdów

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu. Ustawodawca określił tryb i warunki czasowego wycofywania pojazdów z ruchu; wysokość opłat za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz wzory dokumentów stosowanych w związku z czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu (wniosek i decyzja). Rozporządzenie jest nową regulacją, wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 78a ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 520 (aktualizacja 37 - w przygotowaniu).

Komentarz: "Rzeczpospolita"

Przepisy rozporządzenia dotyczące wyposażenia stacji kontroli pojzadów

W życie wchodzą przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczące wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów - uzupełnień w sprawie wyposażenia stanowiska kontrolnego w stacji. Data wejścia w życie przesunięta z 30 czerwca 2004 r. na 1 stycznia 2005 r.

Link do źródła: Tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 204c. Wyd. Grupa IMAGE.

Komentarz: "Rzeczpospolita"

Znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Ustawa z dnia 3 grudnia 2004 r. nowelizująca ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 515c (aktualizacja 37 - w przygotowaniu).

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Niektóre przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Tekst jednolity ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 317 (aktualizacja 35).

Przepisy zalecające instalowanie kas fiskalnych na parkingach

W życie wchodzi rozporządzenie o kasach fiskalnych. Obowiązek instalacji kas obejmie m. in. świadczących usługi parkingowe, kurierskie oraz związane z utrzymaniem ulic i placów. Zwolnieni z obowiązku instalowania kas fiskalnych są ci podatnicy, których obroty w tym roku nie przekroczyły 40 tysięcy złotych. Zakup kasy fiskalnej jest w połowie, poprzez ulgę podatkową, refundowany z budżetu państwa.

Onet.pl
Wirtualna Polska pl "Rzeczpospolita"

Rozporządzenia o drogach krajowych

Kilkanaście nowych odcinków dróg w dwunastu miastach minister infrastruktury zaliczył do dróg krajowych. Kilkanaście innych odcinków kategorię tę utraci. Link do źródła:

wykaz nowych dróg krajowych:

Aktualizowany tekst jednolity ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 3. Drogownictwo, poz. 2118 (w przygotowaniu).

wykaz dróg pozbawionych kategorii dróg krajowych:

Aktualizowany tekst jednolity ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 3. Drogownictwo, poz. 2118 (w przygotowaniu).

Komentarze: "Rzeczpospolita"

Przepisy o wysokości podatków

Obowiązują:

niektóre przepisy znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1683)

rozporządzenie ministra finansów dotyczące wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. nr 252, poz. 2523)

obwieszczenie ministra finansów o stawkach podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (M. P. nr 43, poz. 753)

zmienione 8 grudnia dwa rozporządzenia ministra gospodarki i pracy, w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej: a) z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 271, poz. 2686-2687);

Źródło Prawo Drogowe@NEWS