Statystyka

Czy używamy kasków ochronnych

28 września 2015

d0b604ee3add532eb3c3388be72c56cf4f2ebca3

(524-8 grafika KRBRD)

Eksperci odpowiedzieli również na to pytanie wskazując, że w odróżnieniu od motocyklistów i motorowerzystów, wśród których zdecydowana większość podróżuje w kaskach ochronnych (motocykliści - 99%; motorowerzyści - 98%), w przypadku rowerzystów stosuje je zaledwie co piąty. Zauważono również wyraźną dysproporcję między stosowaniem kasków wśród młodzieży (18-24 lata) i osób starszych (powyżej 60 lat). O ile niemal co czwarty (23%) rowerzysta w wieku do 17 lat stosował kask ochronny, o tyle w drugiej z omawianych grup, czynił to już jedynie co dziesiąty badany (12%). Z porównania zmian w latach 2013-2015 dla poszczególnych grup wiekowych wynika, że w omawianym okresie systematycznie rośnie liczba dorosłych stosujących kaski ochronne - odnotowano wzrost o 12 punktów procentowych. Podobnie wśród młodzieży stosowanie kasków ochronnych wzrosło o 13 punktów procentowych. Rośnie również liczba rowerzystów stosujących kaski na drogach krajowych i powiatowych.

Choć w polskim prawie nie ma przepisu nakazującego stosowanie kasków ochronnych przez rowerzystów, należy kontynuować działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości rowerzystów i informować jak poważne w skutkach mogą być urazy głowy odniesionych przez nich w wypadkach drogowych. Wyniki badań wskazują, że działania edukacyjne powinny być skierowane do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, które mimo zanotowania postępu, nadal stanowią grupę rowerzystów najrzadziej stosujących kaski ochronne. Co więcej, działania te odnoszą wymierny skutek gdy są prowadzone przez wszystkie podmioty zaangażowane w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju, a więc nie tylko instytucje rządowe, ale również zrzeszenia branżowe, właściwe instytucje społeczne czy organizacje pozarządowe - dodaje Agata Foks, Sekretarz KRBRD