dozór techniczny
Zmiany w ustawie o dozorze technicznym
Legislacja

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym

7 lipca 2017

Inspektorzy jednostek dozoru technicznego będą kontrolować na stacjach paliw wydajność urządzeń wychwytujących pary paliwa, które uwalniają się podczas tankowania pojazdów i monitorować ich przekazywanie do zbiornika magazynowego. Zapewni to ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, takich jak benzen i ozon. 5 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Homologacja teraz zadaniem dozoru technicznego
Legislacja

Homologacja teraz zadaniem dozoru technicznego

8 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-43) W Sejmie trwały trzydniowe obrady plenarne. Realizując jeden z punktów porządku obrad przyjęto Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym (druki nr 1650,...

Propozycje zmian w kodeksie drogowym i dozór techniczny
Legislacja

Propozycje zmian w kodeksie drogowym i dozór techniczny

10 maja 2013

Grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym. Dotyczy on przekazania zadań z zakresu homologacji obecnie wykonywanych przez ministra właściwego ds. transportu - dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Projekt zgodnie z...