Newsletter

Oferujemy Państwu usługę przeglądu prasy i internetu. Śledzimy drogę legislacyjną aktów prawnych. I tak raz w tygodniu (poniedziałki) otrzymacie Państwo - bezpłatnie - serwis informacyjny PRAWO DROGOWE @ NEWS poświęcony zagadnieniom ruchu drogowego, transportu i drogownictwa. Wszystkie opatrzone systemem aktywnych linków. Odpowiemy na postawione pytania.

Informujemy, iż treści publikowane w serwisach mają charakter wyłącznie informacyjny. W każdym wypadku podawane jest źródło informacji. Pełne teksty powoływane w serwisie dostępne poprzez system aktywnych linków, na zasadach określonych przez wskazanych autorów i wydawców.

Wymagane pola zostały oznaczone symbolem *. Po wysłaniu formularza prosimy o potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie linka w otrzymanej wiadomości e-mail.

Subskrypcje
Regulamin

REGULAMIN PORTALU

prawodrogowe.pl

z dnia 25 maja 2018 roku.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z Portalu internetowego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej https://www.prawodrogowe.pl
 2. Portal internetowy jest własnością Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993.
 3. Portal internetowy znajdujący się pod adresem https://www.prawodrogowe.pl jest wyspecjalizowanym tematycznym serwisem skierowanym do środowiska instruktorów i wykładowców szkół nauki jazdy, egzaminatorów ośrodków egzaminowania, pracowników administracji, osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami związanymi z ruchem drogowym oraz kierowców.
 4. Regulamin Portalu internetowego https://www.prawodrogowe.pl jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Korzystanie z Portalu internetowego jest dobrowolne.
 6. Korzystanie z Portalu internetowego jest bezpłatne.

 

§ 2 Definicje

 1. Portal internetowy – wyspecjalizowany tematyczny serwis internetowy i miejsce kształtowania opinii i wymiany poglądów, w postaci rozwiązania teleinformatycznego znajdujący się pod adresem https://www.prawodrogowe.pl za pomocą którego świadczone są usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Portalu internetowego.
 3. Publikacje Organizatora – wszelkie treści prezentowane w Portalu internetowym przez Organizatora, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, inne materiały, szata graficzna oraz wybór i układ treści.
 4. Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady i warunki świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, znajdujący się pod adresem: https://www.prawodrogowe.pl.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę https://www.prawodrogowe.pl,
 6. Abonent - osoba fizyczna spełniająca warunki określone w pkt 4.2 Regulaminu, która na podstawie formularza zamówienia wyraziła zgodę na otrzymywania Newslettera.

§ 3 Organizacja Portalu

 1. Portal internetowy jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Portal składa się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników przeglądających stronę internetową https://www.prawodrogowe.pl
 3. Portal internetowy ma charakter informacyjny, którego celem jest również kształtowanie opinii, poglądów osób zainteresowanych szeroko rozumianym prawem drogowym, w tym środowiska zawodowo zajmującego się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców.
 4. Korzystając z Portalu internetowego Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Zamówienie Newslettera

 1. Użytkownik Portalu internetowego może złożyć zamówienie na przesyłanie mu Newslettera („Abonent”).
 2. Abonentem może być osoba fizyczna spełniająca poniższe warunki:
  1. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; lub
  2. jest osobą w wieku 13-17 lat i posiada zgodę rodziców na rejestrację i korzystanie z Portalu; i
  3. poprawnie wypełniła formularz zamówienia Newslettera i skutecznie zakończy proces zamówienia,
  4. wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. W formularzu zamówienia Newslettera każdy Użytkownik zobowiązany jest:
  1. zaakceptować postanowienia Regulaminu,
  2. podać wymagane dane.
 4. Przez wysłanie formularza zamówienia Newslettera Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych. Organizator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika wpisanych w formularzu zamówienia Newslettera pod kątem ich zgodności z prawdą.
 5. Po dokonaniu rejestracji zamówienia Newslettera, Organizator przekazuje Abonentowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia Newslettera.
 6. Abonent może zrezygnować z otrzymywania Newslettera wysyłając do Organizatora formularz rezygnacji z Newslettera dostępny w portalu i potwierdzając rezygnację z Newslettera poprzez kliknięcie linku w otrzymanej od Organizatora zwrotnej wiadomości e-mail.
 7. W terminie 48 godzin od otrzymania wniosku Abonenta uzasadnionym względami technicznymi, Organizator usuwa konto e-mailowe Abonenta z bazy kontaktów służącej do przekazywania Newslettera drogą elektroniczną.

§ 5 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Potwierdzenie przez Abonenta rezygnacji z Newslettera zgodnie z zasadami określonymi w § 4.6 powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
 3. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Organizator zastrzega, że korzystanie z Portalu internetowego wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 6. Organizator zapewnia działanie Portalu internetowego, który umożliwia korzystanie przez Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści wpisu, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 7. Organizator ma prawo czasowo lub na stałe zablokować dostęp do Portalu internetowego ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Portalu internetowego, wystąpienia okoliczności, które mogą narazić na szkodę interesy Organizatora lub Abonenta.

§ 6 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu internetowego

 1. Do współpracy z Portalem internetowym konieczne jest spełnienie następujących wymagań:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
  3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 2. Zaleca się korzystanie z poniższych przeglądarek internetowych, ich aktualnych wersji i nie starszych niż:
  1. MS Internet Explorer 10.0+,
  2. Opera 12+,
  3. Chrome 24+,
  4. Firefox 22+.
 3. Do prawidłowego działania Portalu internetowego konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze w postaci:
  1. Adobe Flash Player 11+,
  2. Włączenie obsługi JavaScript i plików Cookies.
 4. Organizator Portalu internetowego zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Portalu internetowego w przypadkach od niego niezależnych.
 5. Organizator ma prawo czasowo wstrzymać działanie Portalu internetowego w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 6. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Portalu internetowego, Użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godzin wcześniej, za pomocą informacji zamieszczonej na stronie głównej Portalu internetowego.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Indywidualne ustawienia i konfiguracje komputera, monitora, wykorzystywanego łącza internetowego lub urządzeń sieciowych, powodujące błędne lub jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Portalu internetowego, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu internetowego, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych Użytkownika.

§8 Prawa autorskie Organizatora

 1. Wszelkie treści, materiały, elementy graficzne itp. zamieszczane w Portalu internetowym przez Organizatora (Publikacje Organizatora), są chronione prawami autorskimi.
 2. Aplikacja, strona internetowa Serwisu, w tym jej zawartość, treść, kształt podlega ochronie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej. Prawa do Aplikacji, strony internetowej Serwisu oraz wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, w tym tekstów, grafik, szaty graficznej oraz wyboru i układu treści prezentowanych w Serwisie, przysługują Organizatorowi i są objęte ochroną na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776).
 3. Przeglądanie i/lub wykorzystywanie Publikacji Organizatora przez Użytkowników jest dopuszczalne wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone.
 4. Zabroniona jest publiczna prezentacja Publikacji Organizatora, ich kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wyświetlanie, utrwalanie, bądź wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących do celów komercyjnych, o ile nie zostanie to dopuszczone wyraźnym zapisem, bądź zgodą Organizatora wyrażoną pisemnie.
 5. Strona internetowa Serwisu Internetowego w całości lub we fragmentach, w tym zamieszczone na niej teksty, dokumenty, grafiki, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora.
 6. Użytkownik wykorzystujący Publikacji Organizatora w celach innych niż wskazane w Regulaminie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia