Newsletter

Oferujemy Państwu usługę przeglądu prasy i internetu. Śledzimy drogę legislacyjną aktów prawnych. I tak raz w tygodniu (poniedziałki) otrzymacie Państwo - bezpłatnie - serwis informacyjny PRAWO DROGOWE @ NEWS poświęcony zagadnieniom ruchu drogowego, transportu i drogownictwa. Wszystkie opatrzone systemem aktywnych linków. Odpowiemy na postawione pytania.

Informujemy, iż treści publikowane w serwisach mają charakter wyłącznie informacyjny. W każdym wypadku podawane jest źródło informacji. Pełne teksty powoływane w serwisie dostępne poprzez system aktywnych linków, na zasadach określonych przez wskazanych autorów i wydawców.

Wymagane pola zostały oznaczone symbolem *. Po wysłaniu formularza prosimy o potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie linka w otrzymanej wiadomości e-mail.

Subskrypcje
Regulamin

REGULAMIN PORTALU

prawodrogowe.pl

z dnia 25 maja 2018 roku.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z Portalu internetowego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej https://www.prawodrogowe.pl
 2. Portal internetowy jest własnością Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993.
 3. Portal internetowy znajdujący się pod adresem https://www.prawodrogowe.pl jest wyspecjalizowanym tematycznym serwisem skierowanym do środowiska instruktorów i wykładowców szkół nauki jazdy, egzaminatorów ośrodków egzaminowania, pracowników administracji, osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami związanymi z ruchem drogowym oraz kierowców.
 4. Regulamin Portalu internetowego https://www.prawodrogowe.pl jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Korzystanie z Portalu internetowego jest dobrowolne.
 6. Korzystanie z Portalu internetowego jest bezpłatne.

 

§ 2 Definicje

 1. Portal internetowy – wyspecjalizowany tematyczny serwis internetowy i miejsce kształtowania opinii i wymiany poglądów, w postaci rozwiązania teleinformatycznego znajdujący się pod adresem https://www.prawodrogowe.pl za pomocą którego świadczone są usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Portalu internetowego.
 3. Publikacje Organizatora – wszelkie treści prezentowane w Portalu internetowym przez Organizatora, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, inne materiały, szata graficzna oraz wybór i układ treści.
 4. Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady i warunki świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, znajdujący się pod adresem: https://www.prawodrogowe.pl.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę https://www.prawodrogowe.pl,
 6. Abonent - osoba fizyczna spełniająca warunki określone w pkt 4.2 Regulaminu, która na podstawie formularza zamówienia wyraziła zgodę na otrzymywania Newslettera.

§ 3 Organizacja Portalu

 1. Portal internetowy jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Portal składa się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników przeglądających stronę internetową https://www.prawodrogowe.pl
 3. Portal internetowy ma charakter informacyjny, którego celem jest również kształtowanie opinii, poglądów osób zainteresowanych szeroko rozumianym prawem drogowym, w tym środowiska zawodowo zajmującego się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców.
 4. Korzystając z Portalu internetowego Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Zamówienie Newslettera

 1. Użytkownik Portalu internetowego może złożyć zamówienie na przesyłanie mu Newslettera („Abonent”).
 2. Abonentem może być osoba fizyczna spełniająca poniższe warunki:
  1. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; lub
  2. jest osobą w wieku 13-17 lat i posiada zgodę rodziców na rejestrację i korzystanie z Portalu; i
  3. poprawnie wypełniła formularz zamówienia Newslettera i skutecznie zakończy proces zamówienia,
  4. wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. W formularzu zamówienia Newslettera każdy Użytkownik zobowiązany jest:
  1. zaakceptować postanowienia Regulaminu,
  2. podać wymagane dane.
 4. Przez wysłanie formularza zamówienia Newslettera Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych. Organizator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika wpisanych w formularzu zamówienia Newslettera pod kątem ich zgodności z prawdą.
 5. Po dokonaniu rejestracji zamówienia Newslettera, Organizator przekazuje Abonentowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia Newslettera.
 6. Abonent może zrezygnować z otrzymywania Newslettera wysyłając do Organizatora formularz rezygnacji z Newslettera dostępny w portalu i potwierdzając rezygnację z Newslettera poprzez kliknięcie linku w otrzymanej od Organizatora zwrotnej wiadomości e-mail.
 7. W terminie 48 godzin od otrzymania wniosku Abonenta uzasadnionym względami technicznymi, Organizator usuwa konto e-mailowe Abonenta z bazy kontaktów służącej do przekazywania Newslettera drogą elektroniczną.

§ 5 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Potwierdzenie przez Abonenta rezygnacji z Newslettera zgodnie z zasadami określonymi w § 4.6 powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
 3. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Organizator zastrzega, że korzystanie z Portalu internetowego wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 6. Organizator zapewnia działanie Portalu internetowego, który umożliwia korzystanie przez Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści wpisu, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 7. Organizator ma prawo czasowo lub na stałe zablokować dostęp do Portalu internetowego ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Portalu internetowego, wystąpienia okoliczności, które mogą narazić na szkodę interesy Organizatora lub Abonenta.

§ 6 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu internetowego

 1. Do współpracy z Portalem internetowym konieczne jest spełnienie następujących wymagań:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
  3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 2. Zaleca się korzystanie z poniższych przeglądarek internetowych, ich aktualnych wersji i nie starszych niż:
  1. MS Internet Explorer 10.0+,
  2. Opera 12+,
  3. Chrome 24+,
  4. Firefox 22+.
 3. Do prawidłowego działania Portalu internetowego konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze w postaci:
  1. Adobe Flash Player 11+,
  2. Włączenie obsługi JavaScript i plików Cookies.
 4. Organizator Portalu internetowego zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Portalu internetowego w przypadkach od niego niezależnych.
 5. Organizator ma prawo czasowo wstrzymać działanie Portalu internetowego w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 6. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Portalu internetowego, Użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godzin wcześniej, za pomocą informacji zamieszczonej na stronie głównej Portalu internetowego.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Indywidualne ustawienia i konfiguracje komputera, monitora, wykorzystywanego łącza internetowego lub urządzeń sieciowych, powodujące błędne lub jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Portalu internetowego, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu internetowego, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych Użytkownika.

§8 Prawa autorskie Organizatora

 1. Wszelkie treści, materiały, elementy graficzne itp. zamieszczane w Portalu internetowym przez Organizatora (Publikacje Organizatora), są chronione prawami autorskimi.
 2. Aplikacja, strona internetowa Serwisu, w tym jej zawartość, treść, kształt podlega ochronie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej. Prawa do Aplikacji, strony internetowej Serwisu oraz wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, w tym tekstów, grafik, szaty graficznej oraz wyboru i układu treści prezentowanych w Serwisie, przysługują Organizatorowi i są objęte ochroną na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776).
 3. Przeglądanie i/lub wykorzystywanie Publikacji Organizatora przez Użytkowników jest dopuszczalne wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone.
 4. Zabroniona jest publiczna prezentacja Publikacji Organizatora, ich kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wyświetlanie, utrwalanie, bądź wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących do celów komercyjnych, o ile nie zostanie to dopuszczone wyraźnym zapisem, bądź zgodą Organizatora wyrażoną pisemnie.
 5. Strona internetowa Serwisu Internetowego w całości lub we fragmentach, w tym zamieszczone na niej teksty, dokumenty, grafiki, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora.
 6. Użytkownik wykorzystujący Publikacji Organizatora w celach innych niż wskazane w Regulaminie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych.
 7. Organizatora udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Publikacji Organizatora oraz licencji na korzystanie z Usług Serwisu na zasadach wskazanych poniżej.
 8. Licencje na korzystanie z Publikacji Organizatora udzielane są jako licencje niewyłączne, na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy. Uzyskanie takich licencji następuje z chwilą założenia Konta przez Użytkownika.
 9. Licencje upoważniają do korzystania z Publikacji Organizatora bez prawa do udzielania sublicencji poprzez wyświetlanie na ekranie komputera.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z niezgodnym z Regulaminem działaniem Portalu internetowego.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Grupa IMAGE Sp. z o.o adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko składającego reklamację,
  2. adres zamieszkania zgłaszającego,
  3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,
  4. wskazanie żądań składającego reklamację.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym.
 4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje spełniające wymogi określone w ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikom przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Organizator.
 8. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Użytkownikom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 9. Użytkownik uprawniony jest w szczególności do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Portalu internetowego.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Organizator informuje przez umieszczenie na stronie internetowej Portalu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i treści zmienionego Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu musi się znaleźć na stronie internetowej https://www.prawodrogowe.pl na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Organizator informuje Abonentów o zmianie Regulaminu przesyłając na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w Portalu internetowym, informacji o zmianie Regulaminu oraz zmienionego Regulaminu.
 5. Abonentom przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Wypowiedzenia Regulaminu można dokonać w terminie 14 dni od dnia wysłania do niego przez Organizatora wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 6. Wypowiedzenie Regulaminu równoznaczne jest z rezygnacją ze świadczenia usługi wysyłania Newslettera do Abonenta.
 7. Zmieniony Regulaminu obowiązuje Abonentów, którzy:
  1. nie dokonali wypowiedzenia Regulaminu zgodnie z uprawnieniem wskazanym w punkcie 5 powyżej,
  2. zamówili Newsletter po dacie wskazanej jako data, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 8. Rezygnacja ze świadczenia usług nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Uwagi, pytania, zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Portalu internetowego należy kierować na adres pomocportalu@prawodrogowe.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Portalem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Organizator może publikować w Portalu internetowym bannery i linki do innych Portalów internetowych. Użytkownik, korzystając z bannera lub linku, przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu świadczącego usługi. Po przejściu na taką stronę należącą do innego podmiotu, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszego newslettera, wypełnij formularz rezygnacji z newsa.