Ekspert wyjaśnia

Diety dla kierowców zawodowych

Autor: Gazeta Prawna

2 grudnia 2005

Pytanie: Czy diety i inne należności wypłacone kierowcom w transporcie krajowym i międzynarodowym z tytułu wykonywania podróży służbowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź: Tak. Diety i inne należności wypłacane kierowcom za czas podróży służbowej podlegają zwolnieniu. Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej, uwzględniając zażalenie dotyczące zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Tymi odrębnymi przepisami są wymienione przez płatnika rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku. Wnioskodawca jako płatnik miał wątpliwości, czy wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej zatrudnianych przez niego kierowców.