Klauzula informacyjna dla abonenta

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ABONENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA

  Administratorem danych osobowych Abonentów jest firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993, adres mailowy: rodo@grupaimage.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grupa IMAGE Sp. z o.o.:
  1. na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu otrzymywania Newslettera,
  2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (w przypadku zgłoszenia reklamacji).
  Grupa IMAGE Sp. z o.o. jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Adres e-mail,
  2. Adres do korespondencji zgłaszającego (w przypadku zgłoszenia reklamacji),
  3. Adres IP.
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia i zamknięcia tego postępowania.
 4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Prawa wymienione w pkt. 1-7 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.

 5. Wycofanie zgody

  Każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgoda na otrzymywanie Newslettera może być wycofana w każdej chwili (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez w formularzu rejestracyjnym. Po otrzymaniu wniosku w terminie 48 godzin od otrzymania wniosku uzasadnionym względami technicznymi, Organizator usuwa konto e-mailowe z bazy kontaktów służącej do przekazywania Newslettera drogą elektroniczną.

 6. Podanie danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu identyfikacji Abonenta i wysyłania Newslettera.

 7. Profilowanie

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

 8. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):

  Kancelaria prawna, przedstawiciele handlowi, podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

KLAUZULA ZGODY UCZESTNIKA

„Nie wyrażam/Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 moich danych osobowych wpisanych podczas rejestracji w celu otrzymywania Newslettera”.