REGULAMIN PORTALU prawodrogowe.pl

REGULAMIN PORTALU

prawodrogowe.pl

z dnia 19 października 2017 roku.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z Portalu internetowego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej https://www.prawodrogowe.pl
 2. Portal internetowy jest własnością Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993.
 3. Portal internetowy znajdujący się pod adresem https://www.prawodrogowe.pl jest wyspecjalizowanym tematycznym serwisem skierowanym do środowiska instruktorów i wykładowców szkół nauki jazdy, egzaminatorów ośrodków egzaminowania, pracowników administracji, osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami związanymi z ruchem drogowym oraz kierowców.
 4. Regulamin Portalu internetowego https://www.prawodrogowe.pl jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Korzystanie z Portalu internetowego jest dobrowolne.
 6. Korzystanie z Portalu internetowego jest bezpłatne.

 

§ 2 Definicje

 1. Portal internetowy – wyspecjalizowany tematyczny serwis internetowy i miejsce kształtowania opinii i wymiany poglądów , w postaci rozwiązania teleinformatycznego znajdujący się pod adresem https://www.prawodrogowe.pl za pomocą którego świadczone są usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Portalu internetowego.
 3. Publikacje Organizatora – wszelkie treści prezentowane w Portalu internetowym przez Organizatora, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, inne materiały, szata graficzna oraz wybór i układ treści.
 4. Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady i warunki świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, znajdujący się pod adresem: https://www.prawodrogowe.pl.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę https://www.prawodrogowe.pl,
 6. Abonent - osoba fizyczna spełniająca warunki określone w pkt 4.2 Regulaminu, która na podstawie formularza zamówienia wyraziła zgodę na otrzymywania Newslettera.

§ 3 Organizacja Portalu

 1. Portal internetowy jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Portal składa się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników przeglądających stronę internetową https://www.prawodrogowe.pl
 3. Portal internetowy ma charakter informacyjny, którego celem jest również kształtowanie opinii, poglądów osób zainteresowanych szeroko rozumianym prawem drogowym, w tym środowiska zawodowo zajmującego się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców.
 4. Korzystając z Portalu internetowego Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Zamówienie Newslettera

 1. Użytkownik Portalu internetowego może złożyć zamówienie na przesyłanie mu Newslettera („Abonent”).
 2. Abonentem może być osoba fizyczna spełniająca poniższe warunki:
  1. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; lub
  2. jest osobą w wieku 13-17 lat i posiada zgodę rodziców na rejestrację i korzystanie z Portalu; i
  3. poprawnie wypełniła formularz zamówienia Newslettera i skutecznie zakończy proces zamówienia,
  4. wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. W formularzu zamówienia Newslettera każdy Użytkownik zobowiązany jest:
  1. zaakceptować postanowienia Regulaminu,
  2. podać wymagane dane.
 4. Przez wysłanie formularza zamówienia Newslettera Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych. Organizator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika wpisanych w formularzu zamówienia Newslettera pod kątem ich zgodności z prawdą.
 5. Po dokonaniu rejestracji zamówienia Newslettera, Organizator przekazuje Abonentowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia Newslettera.
 6. Abonent może zrezygnować z otrzymywania Newslettera wysyłając do Organizatora formularz rezygnacji z Newslettera dostępny w portalu i potwierdzając rezygnację z Newslettera poprzez kliknięcie linku w otrzymanej od Organizatora zwrotnej wiadomości e-mail.
 7. W terminie 48 godzin od otrzymania wniosku Abonenta, Organizator usuwa konto e-mailowe Abonenta z bazy kontaktów służącej do przekazywania Newslettera drogą elektroniczną.

§ 5 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Potwierdzenie przez Abonenta rezygnacji z Newslettera zgodnie z zasadami określonymi w § 4.6 powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
 3. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Organizator zastrzega, że korzystanie z Portalu internetowego wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 6. Organizator zapewnia działanie Portalu internetowego, który umożliwia korzystanie przez Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści wpisu, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 7. Organizator ma prawo czasowo lub na stałe zablokować dostęp do Portalu internetowego ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Portalu internetowego, wystąpienia okoliczności, które mogą narazić na szkodę interesy Organizatora lub Abonenta.

§ 6 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu internetowego

 1. Do współpracy z Portalem internetowym konieczne jest spełnienie następujących wymagań:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
  3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 2. Zaleca się korzystanie z poniższych przeglądarek internetowych, ich aktualnych wersji i nie starszych niż:
  1. MS Internet Explorer 10.0+,
  2. Opera 12+,
  3. Chrome 24+,
  4. Firefox.
 3. Do prawidłowego działania Portalu internetowego konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze w postaci:
  1. Adobe Flash Player 11+,
  2. Włączenie obsługi JavaScript i plików Cookies.
 4. Organizator Portalu internetowego zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Portalu internetowego w przypadkach od niego niezależnych.
 5. Organizator ma prawo czasowo wstrzymać działanie Portalu internetowego w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 6. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Portalu internetowego, Użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godzin wcześniej, za pomocą informacji zamieszczonej na stronie głównej Portalu internetowego.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Indywidualne ustawienia i konfiguracje komputera, monitora, wykorzystywanego łącza internetowego lub urządzeń sieciowych, powodujące błędne lub jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Portalu internetowego, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu internetowego, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych Użytkownika.

§8 Prawa autorskie Organizatora

 1. Wszelkie treści, materiały, elementy graficzne itp. zamieszczane w Portalu internetowym przez Organizatora (Publikacje Organizatora), są chronione prawami autorskimi.
 2. Aplikacja, strona internetowa Serwisu, w tym jej zawartość, treść, kształt podlega ochronie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej. Prawa do Aplikacji, strony internetowej Serwisu oraz wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, w tym tekstów, grafik, szaty graficznej oraz wyboru i układu treści prezentowanych w Serwisie, przysługują Organizatorowi i są objęte ochroną na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776).
 3. Przeglądanie i/lub wykorzystywanie Publikacji Organizatora przez Użytkowników jest dopuszczalne wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone.
 4. Zabroniona jest publiczna prezentacja Publikacji Organizatora, ich kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wyświetlanie, utrwalanie, bądź wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących do celów komercyjnych, o ile nie zostanie to dopuszczone wyraźnym zapisem, bądź zgodą Organizatora wyrażoną pisemnie.
 5. Strona internetowa Serwisu Internetowego w całości lub we fragmentach, w tym zamieszczone na niej teksty, dokumenty, grafiki, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora.
 6. Użytkownik wykorzystujący Publikacji Organizatora w celach innych niż wskazane w Regulaminie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych.
 7. Organizatora udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Publikacji Organizatora oraz licencji na korzystanie z Usług Serwisu na zasadach wskazanych poniżej.
 8. Licencje na korzystanie z Publikacji Organizatora udzielane są jako licencje niewyłączne, na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy. Uzyskanie takich licencji następuje z chwilą założenia Konta przez Użytkownika.
 9. Licencje upoważniają do korzystania z Publikacji Organizatora bez prawa do udzielania sublicencji poprzez wyświetlanie na ekranie komputera.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z niezgodnym z Regulaminem działaniem Portalu internetowego.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Grupa IMAGE Sp. z o.o adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko składającego reklamację,
  2. adres zamieszkania zgłaszającego,
  3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,
  4. wskazanie żądań składającego reklamację.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym.
 4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje spełniające wymogi określone w ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikom przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Organizator.
 8. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Użytkownikom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 9. Użytkownik uprawniony jest w szczególności do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 10 Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Portalu internetowego.
 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Organizator korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. piliki „cookies”).
 4. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia końcowego.
 5. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 6. Użytkownicy Portalu internetowego mogą dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
 8. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu:
  1. optymalizacji korzystania z Portalu internetowego poprzez dostosowywanie zawartości wyświetlania stron internetowych Portalu internetowego według preferencji Użytkownika;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 9. W Portalu internetowym stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 10. W ramach Portalu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu internetowego;
  2. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu internetowego;
  3. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony, itp.;
  4. umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 11. Organizator informuje, że ograniczanie stosowania plików cookies może wpłynąć na pewne funkcjonalności stron internetowych Portalu internetowego.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 11  Dane osobowe

 1. Dane osobowe Abonentów Portalu internetowego podawane na formularzu będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm.) w związku z korzystaniem z Portalu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11.
 3. Abonent Portalu internetowego wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Organizatora przetwarzania danych osobowych podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe, z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Organizator określa dane osobowe i informacje, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego.
 5. W celu przesyłania Newslettera Organizator przetwarza następujące dane osobowe Abonenta:
  1. Nazwisko i imię Abonenta,
  2. Adres e-mail,
 6. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z następującą formułą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), moich danych osobowych i informacji wpisanych podczas rejestracji w celu otrzymywania Newslettera”.

 7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem otrzymywania Newslettera. Brak przekazania wymaganych na formularzach danych lub żądanie zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia już przekazanych danych osobowych powoduje brak możliwości świadczenia tej usługi.
 8. Każdemu Abonentowi, którego dane osobowe i informacje są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 9. Dane osobowe Abonenta mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom w sytuacji prowadzenia postępowania administracyjnego lub prowadzenia kontroli przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bądź wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przez podmioty upoważnione na mocy obowiązujących przepisów prawa do dokonywania kontroli przetwarzania danych osobowych.
 10. Abonent akceptując zapisy Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Organizatora.
 11. Abonent potwierdza, iż treścią Regulaminu Organizator realizuje obowiązek informacyjny nałożony na Organizatora, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922 t.j.).
 12. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
  1. kodowanie transmisji danych https,
  2. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

§ 12 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Portalu internetowego.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Organizator informuje przez umieszczenie na stronie internetowej Portalu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i treści zmienionego Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu musi się znaleźć na stronie internetowej https://www.prawodrogowe.pl na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Organizator informuje Abonentów o zmianie Regulaminu przesyłając na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w Portalu internetowym, informacji o zmianie Regulaminu oraz zmienionego Regulaminu.
 5. Abonentom przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Wypowiedzenia Regulaminu można dokonać w terminie 14 dni od dnia wysłania do niego przez Organizatora wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 6. Wypowiedzenie Regulaminu równoznaczne jest z rezygnacją ze świadczenia usługi wysyłania Newslettera do Abonenta.
 7. Zmieniony Regulaminu obowiązuje Abonentów, którzy:
  1. nie dokonali wypowiedzenia Regulaminu zgodnie z uprawnieniem wskazanym w punkcie 5 powyżej,
  2. zamówili Newsletter po dacie wskazanej jako data, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 8. Rezygnacja ze świadczenia usług nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Uwagi, pytania, zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Portalu internetowego należy kierować na adres pomocportalu@prawodrogowe.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Portalem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Organizator może publikować w Portalu internetowym bannery i linki do innych Portalów internetowych. Użytkownik, korzystając z bannera lub linku, przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu świadczącego usługi. Po przejściu na taką stronę należącą do innego podmiotu, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.