Ekspert wyjaśnia

Instruktor z prawomocnym wyrokiem i bez prawa jazdy?

28 września 2015

Pytanie:Mam takie nietypowe pytanie, ale bardzo dla mnie ważne. Byłbym ogromnie wdzięczny jeśli moglibyście mi państwo pomóc. Otóż jestem instruktorem nauki jazdy kat. B od 6 lat. W marcu tego roku zostało mi zabrane prawo jazdy z art. 178 par 1 kk czyli za jazdę pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 0,27 promila w wydychanym powietrzu czyli jest to juz przestępstwo i zostałem skazany prawomocnym wyrokiem. W maju tego roku. prawo jazdy zostało mi zatrzymane na rok bez konieczności ponownego zdania egzaminu. Legitymacje instruktorską mam ważną do 2018 roku i nie została mi ona zabrana. Nie dostałem też żadnego pisma ze starostwa o wykreśleniu mnie z listy instruktorów. Moje pytanie brzmi czy po odebraniu prawa jazdy będę mógł nadal szkolić? Czy będę musiał czekać do zatarcia wyroku? A jeśli to drugie to, czy po zatarciu wyroku będę musiał ponownie podchodzić do egzaminu na instruktora łącznie z kursem? Dodam ze próbowałem dowiedzieć się tego w starostwie, ale nikt nie potrafi mi jednoznacznie odpowiedzieć.

Odpowiedź: Pragnąc wyczerpująco odpowiedzieć na Pańskie pytanie należy ją rozważyć w dwóch odrębnych aspektach - etyki wykonywania zawodu instruktora oraz prawnym.

Instruktor nauki to nie tylko “wyrobnik” wykonujący swoją pracę, lecz również nauczyciel kształtujący postawę przyszłych kierowców. Jak sobie wyobraża Pan szkolenie innych, w sytuacji, gdy sam nie stosuje się Pan do podstawowych zasad. Nie czuję się uprawniony do oceny, pozostawiam to Pańskiemu osądowi i organów nadzoru.

W aspekcie prawnym w Pańskiej informacji występuje szereg niejasności. Po pierwsze przywołany przez Pana art. 178 §1 kk nie dotyczy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, lecz przestępstwa związanego ze spowodowaniem katastrofy lub wypadku komunikacyjnego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub ucieczki z miejsca zdarzenia. Przestępstwo to jest przestępstwem kwalifikowanym, czyli podlega zaostrzonej kwalifikacji prawnej. W swoim zapytaniu nie określa Pan zakresu w jakim zakresie został Pan ukarany, gdyż pozbawienie uprawnień do prowadzenia pojazdu jest jedynie karą dodatkową. A okres zatarcia kary zależy od wysokości kary i terminu jej odbycia (art. 107 kk). Okres zatarcia kary wynosi 5 lub 10 lat licząc od odbycia, darowania lub przedawnienia kary.

Równocześnie ustawa z dnia 5.1.2011 roku o kierujących pojazdami w art. 33 ust. pkt. 8 lit. a i d - jednoznacznie określa, że instruktor nauki jazdy nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

-przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

-prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka.

Oznacza to, że z chwilą uprawomocnienia się wyroku utracił Pan uprawnienia instruktora nauki jazdy. Fakt przeoczenia tego przez Starostę i nie wszczęcia postępowania o wykreślenie Pana z rejestru instruktorów nie ma znaczenia wobec świadomości faktu nie spełniania wymogów art. 33 ustawy o kierujących pojazdami, jaką Pan posiadał, a którą Pan ukrył przed Starostą. Faktodzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie jest równoznacznym z odzyskaniem uprawnień instruktorskich.

Ponadto, jeżeli się Pan dopuścił szkolenia kandydatów na kierowców w okresie nie posiadania uprawnień może być wszczęte postępowanie o cofnięcie uprawnień osobom szkolonym przez Pana.

W takiej sytuacji wobec Pana może być zastosowany przepis o rażącym naruszeniu przepisów w zakresie szkolenia - zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami “W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany:

1) nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna, oraz

2) po ponownym złożeniu egzaminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 - , z wynikiem pozytywnym.

Zapis ten może być wykorzystany w przypadku, gdy prowadził Pan szkolenie w okresie nie spełniania wymogów art. 33 ust. pkt. 8 lit. a i d.

Natomiast, gdy nie prowadził Pan szkolenia w tym czasie, to po zatarciu kary wynikającej ze skazania za przestępstwa z art. 178 lub 178 a kk można wystąpić o ponowne wpisanie do rejestru instruktorów dokumentując spełnienie wymogów art. 33 ust 1 ustawy o kierujących pojazdami. W tym przypadku ustawodawca nie przewidział obowiązku zdawania powtórnego egzaminu.

Tak mniej więcej przedstawia się sytuacja prawna w oparciu o Pana informację. Ostateczną decyzję i działania podejmie Starosta zgodnie z kompetencjami.

934a193c0b8e1b5dc6886766b47fc3eb4342ed69Odpowiedzi udzielił:

Marek Górny, specjalista ds. szkolenia, autor książek

(524-57)