Ekspert wyjaśnia

Protokół oględzin placu manewrowego ośrodka szkolenia

2 stycznia 2015

Pytanie: Czy w przypadku stwierdzenia niezgodności placu manewrowego, którym dysponuje ośrodek szkolenia kierowców, z wymaganiami wynikającymi z przepisów konieczne jest sporządzenie protokołu oględzin

Odpowiedź: Wzór protokołu kontroli określony w rozporządzeniu w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców zawiera punkty dotyczące spełnienia przez przedsiębiorcę warunków w zakresie posiadania placu manewrowego. Niemniej należy zauważyć, że zgodnie z §11 rozporządzenia czynność przeprowadzania oględzin ma być przeprowadzona wtedy, gdy konieczne jest ustalenie stanu faktycznego obiektów lub pojazdów albo przebiegu określonych czynności. Z powołanego przepisu wynika, że oględziny są jedną z czynności w ramach postępowania kontrolnego, mającą przede wszystkim na celu zebranie dowodów. Potwierdza to ust. 5 powołanego par. - protokół oględzin sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego przedsiębiorcy, a drugi - do włączenia do akt kontroli.

Jeżeli zatem osoby przeprowadzające kontrolę w toku czynności kontrolnych stwierdzą, że plac manewrowy może nie spełniać wymagać określonych w przepisach, w celu właściwego zebrania udokumentowania tej okoliczności powinny przeprowadzić i udokumentować procedurę oględzin zgodnie z §11 rozporządzenia.

Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.

Zatem w przypadku zaniechania przeprowadzenia oględzin lub przeprowadzeniu oględzin, które nie zostaną udokumentowane protokołem przedsiębiorca w toku postępowania nadzorczego w sprawie zakazu prowadzenia działalności regulowanej będzie mógł bronić się zarzutem, że postępowanie dowodowe w toku kontroli nie zostało prawidłowo przeprowadzone.