Ekspert wyjaśnia

Dzieci - rowerzyści i ich opiekunowie

2 czerwca 2013

Pytanie:Mam pytanie: Czy dziecko w wieku 11 lat (dzieci) mające kartę rowerzysty mogą się samodzielnie poruszać po drogach publicznych, czy muszą być pod opieką dorosłych? Czekam na odpowiedź. E.H.

Odpowiedź:Dziecko do 10 roku życia może po drodze publicznej poruszać się rowerem tylko pod opieką osoby dorosłej. Jeżeli chodnik ma szerokość min. 2 m, zarówno dziecko, jak osoba opiekująca się nim mogą korzystać z niego. Jeżeli droga nie jest wyposażona ani w drogę dla rowerów, ani w pas ruchu dla rowerów, ani drogę dla pieszych, ani pobocze dziecko do lat 10 i osoba opiekująca się nim powinni poruszać przy lewej krawędzi jezdni (...).

Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły osobie, która ukończyła 10 rok życia, po zaliczeniu egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów i umiejętności praktycznych. Karta rowerowa upoważnia do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Osoba ta jest zobowiązana do stosowania się i przestrzegania wszystkich zasad poruszania się rowerami po drogach publicznych. Karta rowerowa nie upoważnia do jeżdżenia motorowerem. Aby kierować motorowerem obecnie trzeba mieć ukończone 14 lat i posiadać prawo jazdy kat. AM, z wyjątkiem osób, które posiadają już kartę motorowerową. Po ukończeniu 14 roku życia kartę motorowerową należy wymienić na prawo jazdy kat. AM.

Należy pamiętać o odpowiedzialności karnej rodziców i prawnych opiekunów za czyny popełnione przez osoby nie pełnoletnie. Pozdrawiam. J. Szumiał

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2022 r. o kierujących pojazdami –

art. 6 ust. 1 pkt 1; art. 8 ust. 1 pkt-y 1, 10; art. 17 ust. 1 oraz Ustawa - Prawo o ruchu drogowym art. 33.

Odpowiedzi udzielił:

b4447ab6ab1d1a226877d49cd5a2b4fdd5c37badJan Szumiał,

właściciel i instruktor, PRASKA AUTOSZKOŁA w Warszawie

(Fot.: PD@N 465-9jm)