Ekspert wyjaśnia

Gdzie i z czym po licencję?

15 lipca 2007

Pytanie: Gdzie po licencję na transport drogowy?

Odpowiedź: O licencję krajową trzeba wystąpić do starosty właściwego dla siedziby firmy. Międzynarodowe wydaje natomiast Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM). Zaświadczenie międzynarodowe uprawnia również do wykonywania przewozów towarów na terenie kraju. Licencję wydaje się na określony czas. Generalnie nie można jej odstąpić komu innemu, od tej zasady są jednak wyjątki dotyczące spadkobierców. Zawsze jednak przedsiębiorca przejmujący licencjonowaną działalność transportową musi spełniać wymogi niezbędne do jej rozpoczęcia. Nie każdy przedsiębiorca może uzyskać licencję. Przede wszystkim musi spełnić wymóg dobrej reputacji. To znaczy, że nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku, warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. Nie może też być wydany wobec niego zakaz wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego. Jeżeli jest to spółka, wymóg ten dotyczy członków zarządu, a także osób zarządzających spółką jawną bądź komandytową. Ponadto przedsiębiorca samodzielnie wykonujący przewozy (jeżdżący pojazdem ciężarowym) oraz szoferzy w jego firmie muszą spełniać odpowiednie wymagania dla kierowców zgodnie z prawem o ruchu drogowym. Nie mogą także być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku. Żeby firma uzyskała licencję, przynajmniej jedna osoba z jej zarządu lub osoba zarządzająca transportem musi mieć certyfikat kompetencji zawodowych. Certyfikaty wydaje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Szkolenia i egzaminy odbywają się w różnych miejscach w kraju. Lista ośrodków szkolących kandydatów na przewoźników jest dostępna na stronie internetowej ITS (www.its.home.pl). Wiedza niezbędna do zdania egzaminu jest bardzo obszerna. Oprócz zagadnień transportowych obejmuje wiele innych dziedzin -np. prawo cywilne (umowy, reklamacje, ubezpieczenia, odszkodowania, gwarancje), ubezpieczeniowe, handlowe (łącznie z procedurami związanymi z upadłością firmy), pracy, finansowe (podatki, opłaty drogowe i szeroko pojęte kredyty -czyli też gwarancje, zastawy, poręczenia i leasing). Niezbędna jest również znajomość organizacji i zarządzana firmą, w tym spraw związanych z rachunkowością, bilansem czy wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania oraz negocjacjami handlowymi. Kandydat do uzyskania certyfikatu musi się też wykazać znajomością przepisów branżowych. Dla wielu drobnych przedsiębiorców większość przepisów, których znajomość jest wymagana, to czysta teoria. Dlatego i oni, i członkowie zarządów przygotowują się zazwyczaj do uzyskania certyfikatów na specjalnych kursach. O tym, co trzeba wiedzieć, żeby zdać egzamin, mówi rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (DzU z 2003 r. nr 176, poz. 1720). Przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie firmy transportowej musi też potwierdzić odpowiednią sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie tego rodzaju działalności gospodarczej. Trzeba mieć: 9 tys. euro - na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu drogowego, 5 tys. euro - na każdy następny pojazd samochodowy, 50 tys. euro przy działalności spedycyjnej. W 2007 r. wartość euro przeliczana jest po średnim kursie NBP obowiązującym w ostatnim dniu poprzedniego roku, to znaczy po 3,8312 zł. Egzamin i wydanie certyfikatu kosztuje łącznie 700 zł w transporcie drogowym rzeczy i o 100 zł więcej w transporcie międzynarodowym. Trzeba też pamiętać, że płaci się, i to niemało, za kurs przed egzaminem - zależnie od ośrodka i rodzaju certyfikatu, który przedsiębiorca chce uzyskać, jest to od kilkuset do ponad tysiąca złotych. Przedsiębiorca, żeby dostać licencję, musi złożyć odpowiedni wniosek. Powinien on zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy: nazwę przedsiębiorcy, siedzibę, adres, PESEL/REGON, NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, określenie obszaru wykonywania działalności transportowej, czas, na jaki ma być udzielona licencja, rodzaj i zakres wykonywania transportu (działalności spedycyjnej). W niektórych starostwach są wzory wniosków do wypełnienia.

Słowa kluczowe licencja transport drogowy