Ekspert wyjaśnia

Komu znaczek PL

12 czerwca 2011

Pytanie: Zbliża się pora urlopów. W czasie naszych wakacji niejednokrotnie wyjeżdżamy poza granice naszego kraju i wówczas stajemy przed dylematem: przyklejać białe litery PL w elipsie na samochodzie, czy też nie skoro wyróżnik naszego kraju widnieje na tablicy rejestracyjnej pod unijnymi gwiazdkami?

Odpowiedź: Odpowiedź na tak postawione pytanie jest uzależniona od tego, gdzie wyjeżdżamy na urlop. Otóż w ogólności obowiązki co do oznaczenia w ruchu międzynarodowym kraju, skąd samochód pochodzi, określa art. 37 ust. 1 Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968 roku. Zgodnie z powołanym przepisem każdy pojazd samochodowy w ruchu międzynarodowym powinien być zaopatrzony z tyłu, oprócz numeru rejestracyjnego, w znak wyróżniający państwa, w którym jest zarejestrowany. Ust. 3 tego samego artykułu precyzuje, że układ i sposób umieszczenia znaku wyróżniającego powinny być zgodne z postanowieniami załącznika 3 do Konwencji o ruchu drogowym, tj.:

- znak ten ma składać się z jednej do trzech dużych liter alfabetu łacińskiego;

- litery powinny mieć wysokość co najmniej 8 cm, a szerokość kreski tych liter – co najmniej 1 cm;

- litery powinny być koloru czarnego, wymalowane na białym tle mającym formę elipsy, której dłuższa oś powinna być pozioma (z wyjątkiem dla jednoliterowego znaku wyróżniającego, kiedy to dłuższa może być oś pionowa);

- elipsa umieszczana na pojazdach samochodowych powinna mieć wymiary co najmniej: 24 cm x 14,5 cm jeśli znak wyróżniający składa się z trzech liter oraz co najmniej 17,5 cm x 11,5 cm jeśli znak ten składa się z mniej niż trzech liter;

- znak wyróżniający powinien być umieszczony na powierzchni płaskiej i pionowej lub prawie płaskiej i pionowej oraz prostopadle do środkowego podłużnego przekroju pojazdu.

Konwencja ta wskazuje jednoznacznie, że wyróżnik kraju nie powinien znajdować się na tablicy rejestracyjnej.

Co zatem z powszechnie stosowanym niebieskim paskiem z gwiaździstym wieńcem na tablicy rejestracyjnej? Stanowi on wewnętrzną regulację prawa unijnego. Otóż na podstawie art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2411/98 z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie uznawania w ruchu wewnątrzwspólnotowym znaków wyróżniających Państwo Członkowskie, w którym zarejestrowano pojazdy silnikowe i ich przyczepy, przyjęto iż te Państwa Członkowskie, które wymagają, aby pojazdy zarejestrowane w innym Państwie Członkowskim, były opatrzone symbolem określającym rejestrację, gdy są prowadzone na ich terytorium, uznają znak wyróżniający Państwa Członkowskiego rejestracji, umieszczony w skrajnej lewej części tablicy rejestracyjnej, jako znak równoważny wszelkim innym znakom wyróżniającym, które uznają w celu identyfikacji Państwa, w którym pojazd został zarejestrowany. Innymi słowy – te państwa członkowskie, które będąc stronami Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym lub na podstawie własnych regulacji prawa wewnętrznego, żądają oznaczenia pojazdów zagranicznych wyróżnikiem kraju rejestracji – zobowiązały się do uznawania za znak równoważny znakowi określonemu w Konwencji wiedeńskiej znak umieszczony w skrajnej lewej części tablicy rejestracyjnej. Zgodnie z przepisami powołanego rozporządzenia znak taki winien być umieszczony na niebieskim odblaskowym tle o wysokości minimum 98 mm i szerokości mieszczącej się w granicach od 40 do 50 mm. W górnej części pola winno się znajdować dwanaście odblaskowych żółtych gwiazd ułożonych na obwodzie okręgu o promieniu 15 mm, zaś w dolnej części pola – odblaskowy symbol identyfikacyjny państwa członkowskiego rejestracji w kolorze białym lub żółtym o wysokości minimum 20 mm i szerokości liter od 4 do 5 mm.

Zatem posiadając na pojeździe tablice rejestracyjne z wyróżnikiem “PL” pod unijnymi gwiazdkami nie musimy dodatkowo naklejać wyróżnika “PL” w białym owalu – ale tylko wówczas, gdy podróżujemy po krajach Unii Europejskiej. Jeśli warunek ten nie jest spełniony oznaczenie zgodne z Konwencją wiedeńską o ruchu drogowym musi znaleźć się na naszym pojeździe.