Ekspert wyjaśnia

Mycie samochodu w miejscu publicznym

16 stycznia 2011

Pytanie:W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków). Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i od kiedy obowiązują? Czy wedle Państwa wiedzy jest to rozwiązanie oparte o dyrektywę unijną i zgodne z innymi regulacjami w krajach UE czy tylko polski ewenement?

Odpowiedź:Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 196 nr 132 poz. 622) wydawane są akty prawa miejscowego odnoszące się do możliwości mycia samochodu w miejscach publicznych i w obrębie prywatnej posesji. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. Art. 4 ustawy zawiera więc delegację dla rady gminy, by ta, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Taki regulamin jest aktem prawa miejscowego. Kwestie te reguluje więc lokalne prawo. Najczęściej w uchwałach władze gmin zakazują mycia pojazdów spalinowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych z zagrożeniem określoną karą. Niezależnie od tego wskazujemy, że strażnicy miejscy często wystawiają mandaty na podstawie art. 145 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. W komentarzu do tego artykułu podaje się, że “zaśmiecanie będzie polegało na pozostawianiu w wymienionych miejscach zniszczonych, uszkodzonych lub bezużytecznych przedmiotów (butelek, puszek, ogryzków, papierów, niedopałków papierosów), natomiast zanieczyszczanie to nie tylko zaśmiecanie, ale również inne zachowania doprowadzające do zabrudzenia danego miejsca (np. wylanie nieczystości). Jeżeli natomiast chodzi o regulacje na poziomie prawa unijnego, to trudno znaleźć tak szczegółowe uregulowania tej kwestii. Wydaje się, że należałoby poszukiwać źródeł takich zakazów w dyrektywach dotyczących ochrony przyrody, odnoszących się do odpadów oraz zakazu zanieczyszczania środowiska.