Ekspert wyjaśnia

Ustalenie drogi gminnej

17 maja 2009

Pytanie: Czy uchwała rady gminy w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu jest aktem prawa miejscowego, a jeżeli tak, to czy może wejść w życie z dniem podjęcia?

Odpowiedź:Uchwała rady gminy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych i ustalenia ich przebiegu jest aktem prawa miejscowego. W konsekwencji nie można w jej zapisach postanowić, że wchodzi w życie z dniem podjęcia. Taka regulacja narusza bowiem postanowienia art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Podstawą do podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii gminnych jest upoważnienie ustawowe wynikające z art. 7 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jest zatem aktem wykonawczym do tej ustawy, spełniającym przesłanki charakteryzujące akty prawa miejscowego. Zawarte w niej postanowienia mają bowiem charakter generalny, abstrakcyjny i powszechnie obowiązujący społeczność lokalną. Posiada zatem wszystkie cechy prawa miejscowego.Zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 cyt. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty prawa miejscowego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzą one w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Z przepisu tego jasno zatem wynika, że 14-dniowego vacatio legis nie można skrócić. W konsekwencji zapis, że uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi istotne naruszenie prawa – wyjaśniła redakcja “Rzeczpospolitej”.

Podstawa prawna:

- ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (2005.190.1606 ze zmianami);

- ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (2007.19.115 ze zmianami).

Słowa kluczowe drogi gminne