Legislacja

Iluminacje świąteczne tylko wówczas, gdy…

4 grudnia 2019

Iluminacje świąteczne tylko wówczas, gdy…
(fot. Jolanta Michasiewicz)

GDDKiA przypomina, iż iluminacje świąteczne przy drogach krajowych tylko za jej zgodą. Powód – bezpieczeństwo kierowców, albowiem iluminacje nie mogą utrudniać odczytania znaków czy też oślepiać użytkowników dróg.

Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok to prawdziwy wysyp iluminacji świątecznych. Ich montaż w pasie drogowym dróg krajowych musi być każdorazowo analizowany przez zarządcę drogi. Chodzi o zachowanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgłoszenie do GDDKiA chęci montażu iluminacji ma na celu dokonanie oceny ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obowiązek dokonania takiej oceny przez właściwego zarządcę drogi definiuje ustawa o drogach publicznych. Zdarzało się bowiem, że urządzenia stanowiące iluminacje świetlne (świąteczne) uniemożliwiały prawidłowe odczytywanie znaków drogowych. Lokalizacja takich urządzeń nie powinna w szczególności oślepiać uczestników ruchu drogowego i być umieszczana na urządzeniach infrastruktury drogowej jak znaki, bariery czy bramownice (za wyjątkiem i na podstawie uzyskanej zgody właściciela słupów energetycznych), a ich wysokość nad drogą powinna umożliwić swobodny przejazd pojazdów normatywnych.

Jednoznaczne przepisy. Powyższy wymóg wynika z przepisów obowiązującego prawa. Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej (…)”.

Natomiast ust. 2 pkt 4 tego artykułu stanowi, że „Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3”.

Zatem, aby umieścić w pasie drogowym drogi krajowej wszelkiego rodzaju urządzenia stanowiące lub odpowiadające szerokorozumianym świątecznym iluminacjom lub świątecznym dekoracjom, zainteresowany podmiot powinien złożyć odpowiedni wniosek w tym zakresie do właściwego miejscowo Rejonu GDDKiA, który rozpatrzy go w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Jednocześnie należy mieć na uwadze art. 40 ust. 3 ww. ustawy, który stanowi, że za zajęcie pasa drogowego zarządca drogi zobowiązany jest pobrać opłatę wyliczoną zgodnie z art. 40 ust. 4 i następne tej ustawy. Stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności można pobrać ze strony GDDKiA - https://www.gddkia.gov.pl/pl/2472/Wzory-wnioskow-zawiadomien-oraz-protokolow-zwiazanych-z-zarzadzaniem-pasem-drogowym-drog-krajowych.

Iluminacja jako reklama. Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji kiedy ww. urządzenia będą spełniały definicję reklamy ujętą w ustawie o drogach publicznych, tj. kiedy będą zawierały np. logotypy lub oznaczenie towaru, to w takiej sytuacji umieszczenie świątecznych iluminacji czy też dekoracji zarządca drogi będzie zobowiązany do prowadzenia postępowania w trybie art. 39 ust. 3 ustawy. Wniosek taki z kolei będzie rozpatrywany przez właściwy Oddział GDDKiA.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym można pobrać ze strony GDDKiA - https://www.gddkia.gov.pl/pl/2472/Wzory-wnioskow-zawiadomien-oraz-protokolow-zwiazanych-z-zarzadzaniem-pasem-drogowym-drog-krajowych

Montaż iluminacji świątecznych w pasie dróg krajowych musi być każdorazowo analizowany przez zarządcę trasy. Iluminacje nie mogą bowiem utrudniać odczytania znaków lub oślepiać użytkowników dróg - informuje GDDKiA. Jak tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zgłoszenie zamiaru montażu iluminacji ma na celu dokonanie oceny ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obowiązek zrobienia takiej oceny przez zarządcę drogi wynika z ustawy o drogach publicznych. Dyrekcja informuje, że aby umieścić w pasie drogi krajowej wszelkiego rodzaju urządzenia stanowiące lub odpowiadające świątecznym iluminacjom czy dekoracjom, zainteresowani powinni złożyć wniosek do regionu GDDKiA.