Legislacja

Kolejna nowelizacja kodeksu drogowego

21 sierpnia 2019

Kolejna nowelizacja kodeksu drogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (20191556), która zmienia m.inn.:

- ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

- ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów;

- ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

I inne. Nowelizacje – poza kilkoma wyjątkami - obowiązują z dniem 1 września br. Jednym z tych wskazań jest ustawa – Prawo o ruchu drogowym, ta jest zmieniana z dniem 1 stycznia 2020 r.

Był to projekt rządowy, a dotyczył objęcia systemem monitorowania przewozu i obrotu olejów opałowych (bez względu na jego objętość w przesyłce) oraz umożliwienia podmiotom dokonującym sprzedaży i podmiotom zużywającym składania w tym systemie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych. Jak uzasadniano celem jest ustanowienie kompleksowych regulacji prawnych, służących uszczelnieniu systemu podatkowego w zakresie obrotu olejem opałowym i olejem napędowym przeznaczonymi do celów opałowych oraz pozostałymi ciekłymi paliwami opałowymi, zwanych dalej „olejem opałowym”, a także zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców handlujących olejami opałowymi przez wyeliminowanie obowiązku uzyskiwania papierowych oświadczeń i ich przechowywania przez okres 5 lat dla celów kontroli spełnienia warunków zastosowania obniżonej stawki dla tych wyrobów.

Ustawę - Prawo o ruchu drogowym aktualizuje art. 4. Zmiana w art. 4 ust. 1 wynika z rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy. W jej wyniku środki techniczne, o których mowa w tym przepisie dotyczyć będą nie tylko monitorowania przewozu towarów, ale także monitorowania obrotu olejami opałowymi. Z uwagi na wprowadzenie nowego obowiązku formalnego dotyczącego przesyłania danych zawartych w miesięcznych zestawieniach informacji dotyczących okresowych umów (art. 89 ust. 5g ustawy o podatku akcyzowym) niezbędne stało się dodanie w art. 4 w ust. 4 pkt 1b. (jm)