Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli drogowych

2 października 2019

Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli drogowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacyjny skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 7 listopada 2019 r. z wyłączeniami, które obowiązują z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zakres aktu wykonawczego i delegacja ustawowa. Przypomnijmy - rozporządzenie określa organizację, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego; wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu drogowego; szczegółowe warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego przez strażników gminnych (miejskich), strażników leśnych, funkcjonariuszy Straży Parku oraz pracowników zarządów dróg; szczególne warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączaniem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; szczegółowe warunki udzielania uprawnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego; wzory dokumentów stosowanych przy wykonywaniu kontroli ruchu drogowego. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 7 listopada 2019 r. z wyłączeniami, które obowiązują z dniem 1 stycznia 2020 r. Projekt był poprzedzony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (2008.841 z późn. zm.), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (2019.1466) na postawie art. 1 pkt 8 tej ustawy. Wskazanie w wymienionym akcie dotyczy pojazdów rejestrowanych przez właściwe organy różnych służb. Dane i informacje o tych pojazdach gromadzone są w wyodrębnionym zbiorze centralnej ewidencji pojazdów. Ponadto, zmiana wspomnianego upoważnienia do wydania aktu wykonawczego w sposób jednoznaczny wskazuje na określenie wzorów i druków stosowanych w związku z kontrolą ruchu drogowego.

Zmiany pomieszczone w projekcie. Jak czytamy w uzasadnieniu – generalnie projekt powiela przepisy zawarte w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu, uwzględniając jednakże potrzebę uregulowania nowego zagadnienia oraz dostosowania do przepisów ustawy w zakresie wdrożenia dyrektywy 2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchyla dyrektywę 2000/30/WE(Dz.Urz.UEL127 z 29.4.2014). Ponadto projektowane rozwiązania uwzględniają zmiany wynikające z doświadczeń organów kontroli ruchu drogowego ze stosowania dotychczasowych przepisów o kontroli ruchu drogowego oaz zmian innych ustaw w tym obszarze. (jm)