Legislacja

Świadczenie nawet po wyczerpaniu sumy gwarantowanej

22 sierpnia 2019

Świadczenie nawet po wyczerpaniu sumy gwarantowanej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie obowiązujących przepisów przed dniem 1 stycznia 2006 r. (zawartych na podstawie nieobowiązującej ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ustalonej w umowach ubezpieczenia, o których mowa w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Rozwiązany zostanie problem limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w OC w sytuacji wyczerpania tzw. sumy gwarancyjnej. Poszkodowani nie będą musieli walczyć o przyznanie środków drogą sądową.

Zgodnie z decyzją ustawodawcy ofiary wypadków drogowych - powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - sprzed lat otrzymają renty, mimo wyczerpania środków z OC (komunikacyjnych i rolnych) sprawców. Roszczenie o wypłatę renty przysługiwać ma za okresy przypadające po dniu wejścia w życie powyżej przywołanej ustawy. Wypłacającym świadczenia będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pośrednikiem będzie tu zakład ubezpieczeń, który był zobowiązany do zaspokajania roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdy do zaspokajania roszczeń zobowiązany był Fundusz, a także w przypadku, gdy zakład ubezpieczeń zobowiązany do zaspokajania roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia, już nie istnieje, poszkodowany zgłosi roszczenie o wypłatę renty bezpośrednio do Funduszu. Ten ostatni, sfinansuje je z własnych przychodów. Według szacunków może to być roczny koszt ponad 15 mln pln. I tak w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z polisy sprawcy wypadku – poszkodowani sprzed lat będą mogli zwrócić się do UFG o przyznanie nowych świadczeń. Dodatkowe świadczenia dotyczą tylko rent, co oznacza że np. zadośćuczynienia nie będą wypłacane – komentują eksperci.

Roszczenie o wypłatę renty ulegać będą przedawnieniu w trzyletnim terminie określonym w art. 118 Kodeksu cywilnego dla roszczeń o świadczenia okresowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. (jm)

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Ustawa zmierza do rozwiązania problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych, do wysokości których zakłady ubezpieczeń odpowiadają za szkodę, w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Ustawa określa szczególne uprawnienia osób poszkodowanych z tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej w umowach ubezpieczenia zawartych na podstawie nieobowiązującej ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ustalonej w umowach ubezpieczenia, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zawartych przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Poszkodowanemu przysługiwać będzie roszczenie o wypłatę renty do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ograniczone do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej na dzień zgłoszenia roszczenia, jeżeli zakład ubezpieczeń nie był zobowiązany do wypłaty renty na podstawie orzeczenia sądu ustalającego inną wysokość sumy gwarancyjnej, niż ustalona w umowie ubezpieczenia.

Roszczenie o wypłatę renty przysługiwać ma za okresy przypadające po dniu wejścia w życie ustawy.

Poszkodowany zgłaszał będzie roszczenie o wypłatę renty do Funduszu za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, który był zobowiązany do zaspokajania roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdy do zaspokajania roszczeń zobowiązany był Fundusz, a także w przypadku, gdy zakład ubezpieczeń zobowiązany do zaspokajania roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia, już nie istnieje, poszkodowany zgłosi roszczenie o wypłatę renty bezpośrednio do Funduszu.

Roszczenie o wypłatę renty ulegać będą przedawnieniu w trzyletnim terminie określonym w art. 118 Kodeksu cywilnego dla roszczeń o świadczenia okresowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.