News tygodnia

Nie uda się wykształcić jednocześnie dobrego kierowcy i kompetentnego mechanika

28 listopada 2017

Nie uda się wykształcić jednocześnie dobrego kierowcy i kompetentnego mechanika
Tomasz Matuszewski, w trakcie konferencji pt. „Kształcenie kierowców dla branży transportowej” powiedział: - - Należy ograniczyć program nauczania w/z kierunku „Kierowca-mechanik” do ,,Kierowcy”. Nie uda się wykształcić jednocześnie dobrego kierowcy i kompetentnego mechanika. Kierowcy w zupełności wystarczy dobra znajomość zasad obsługi pojazdów kategorii C i CE

W Ministerstwie Rozwoju w dniu 27. listopada br. odbyła się konferencja pt.: „Kształcenie kierowców dla branży transportowej”. W imieniu Andżeliki Możdżanowskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, otwarcia dokonała Beata Gorajek, Dyrektor Generalny w resorcie oraz Piotr Banasik p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wprowadzenia dokonali Dominik Wasiluk, ekspert w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju oraz Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Przedstawiono informację o branży transportu drogowego jej potencjału, barier rozwoju, dostępnych instrumentów wsparcia, miejscach pracy dla kierowców z prawem jazdy kat. C, C+E, atrakcyjności zawodu kierowcy.

Emilia Maciejewska, naczelnik w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, mówiła o modernizacji kształcenia w szkołach zawodowych, o możliwości przygotowania uczniów i absolwentów do uzyskania prawa jazdy kat. C. – Podczas spotkań z przedstawicielami polskich przewoźników wybrzmiewa problem niedoboru profesjonalnych kierowców na rynku pracy. Dwa główne instrumenty wsparcia, jakie mogą ograniczyć tę barierę rozwoju branży, to kształcenie młodzieży w szkołach w nowo utworzonym zawodzie „kierowca mechanik” oraz udział osób zainteresowanych otrzymaniem prawa jazdy kat. C, C+E w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – analizował resort.

Szczególnie interesujące było wystąpienie Tomasza Matuszewskiego, starosty gostynińskiego Była to próba odpowiedzi na pytanie: Jak efektywnie organizować kształcenie kierowców-mechaników z prawem jazdy kat. C w szkole branżowej I stopnia? W swojej wypowiedzi T. Matuszewski wskazywał na konkretne doświadczenia ze współpracy szkoły z pracodawcami. Równie konkretnie mówił o szkoleniu. - Należy ograniczyć program nauczania w/z kierunku „Kierowca-mechanik” do ,,Kierowcy”. Nie uda się wykształcić jednocześnie dobrego kierowcy i kompetentnego mechanika. Kierowcy w zupełności wystarczy dobra znajomość zasad obsługi pojazdów kategorii C i CE - proponował. Przywoływał też zapisy dyrektyw o prawach jazdy i szkoleniu kierowców zawodowych, które nieprzypadkowo zawierają ścieżkę uzyskiwania uprawnień od 18 roku życia. Chodzi o możliwość kształcenia w warunkach, które pozwolą na uzyskanie większej efektywności z uwagi na co najmniej 3 letni czas pozwalający nie tylko na przekazanie niezbędnych informacji ale przede wszystkim na ukształtowania właściwy postaw. Jak ocenia T. Matuszewski, szkolenie rynkowe w osk w większości są prowadzone wyłącznie w perspektywie egzaminu państwowego. I właśnie tak ,,egzaminacyjnie” przygotowany kierowca nie spełnia wymagań pracodawców nie tylko w zakresie koniecznej wiedzy, ale także w zakresie kwalifikacji praktycznych obejmujących pojazdy lżejsze i mniejsze. Niestety wraz z transformacją ustrojową, która dokonywała się w latach 90-tych zgubiliśmy nieźle funkcjonujące systemy szkoleń kategorii C i C+E. Dodatkowo rozwój techniki samochodowej w zakresie w/w kategorii radykalnie wyprzedził realia szkoleniowo-egzaminacyjne. Dodatkowo zaczyna brakować kompetentnych kadr, które są w stanie przygotować takich kierowców jakich potrzebuje rynek transportowy. Konieczne jest ,,przewietrzenie” treści nauczania na kursach prawa jazdy oraz kwalifikacjach zawodowych. Duża część z nich jest niepotrzebna i nieaktualna - konkludował. Za niezbędny w procesie nauczania kierowców zawodowych uznał - istotniejszy niż do dziś - udział branży transportowej. Pod koniec ubiegłego roku Amerykanie tę prawidłowość dostrzegli Amerykanie. Idąc za przykładem Stanów Zjednoczonych, powinniśmy włączyć w proces tworzenia norm prawnych regulujących sposób uzyskiwania uprawnień kierowcy zawodowego środowisko pracodawców i przewoźników drogowych, tak aby nabyte przez uczniów kompetencje i uprawnienia odpowiadały rzeczywistym potrzebom rynku pracy. I programy szkolenia, w których powinno znajdować się mniej zajęć teoretycznych, a więcej tych praktycznych. Nadto wykładana teoria powinna być przede wszystkim aktualna i właściwie dobrana (funkcjonalna), tak aby zawierała jak najwięcej kwestii realnie przydatnych. Stąd propozycja wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych, a w tym przede wszystkim multimedialnych pakietów szkoleniowych i e-learningu. Sposób wdrażania przedstawionych zagadnień przedstawił Wojciech Kiełbasa, Dyrektor Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego.

Pani Paulina Mucha z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju lub Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju przedstawiła prezentację pt.: „Jak uzyskać dofinansowanie na kurs prawa jazdy kat. C, C+E ze środków UE?”.

„Doświadczenia z realizacji projektów dedykowanych osobom zainteresowanym uzyskaniem prawa jazdy kat. C, C+E (w tym uczniom) w wybranych województwach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych” to temat wystąpień: Arkadiusz Tokarski, Naczelnik w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Andrzej Burnat z Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Almira Tusk, przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dyskusję konferencji prowadzili moderatorzy: Katarzyna Blachowicz i Emilia Maciejewska podejmując i inicjując wypowiedzi w ramach takich zagadnień jak: Jak przedstawiciele szkół oceniają propozycję przygotowywania uczniów do zdawania prawa jazdy kat. C? Co będzie największym wyzwaniem dla szkół w przypadku prawa jazdy kat. C? Jak przebiega współpraca szkół z przedsiębiorstwami, gdzie uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu? Jaka powinna być rola pracodawców w przygotowywaniu uczniów do uzyskania prawa jazdy kat. C? Czy przedsiębiorcy są gotowi wesprzeć szkoły: oddelegować instruktorów, udostępnić pojazd, przyjąć ucznia na praktykę?

Podsumowanie. W czasie tak znaczących braków profesjonalnych kierowców zawodowych dla rynku transportu drogowego, a jednocześnie znaczącej pozycji Polski w przewozach drogowych, zagadnienie szkolenia kandydatów na kierowców zawodowych jest znaczącym poszukiwanie rozwiązań dotyczących systemu ich szkolenia. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników Konferencja spotkała się informacja o przedsięwzięciu strukturalnym, czyli decyzji o przystąpieniu Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego do Polskiego Klastra Edukacyjnego. - Bardzo ważna jest współpraca szkół z środowiskiem branży transportowej, Polskim Klastrem Edukacyjnym oraz wiodącymi producentami pojazdów i urządzeń stanowiących dziś obowiązkowe wyposażenie pojazdów transportowych (np. tachografów) – wskazywał Tomasz Matuszewski. Na sali obecny był koordynator PKE, Witold Wiśniewski, prezes Grupy IMAGE. I tak właśnie zrealizowano główny cel konferencji, którym było nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zainteresowanymi przygotowaniem kadr dla przewoźników drogowych, w tym promocji działań regionalnych. (jm)