News tygodnia

Resort w sprawie tzw. korytarzy życia. Będzie analiza regulacji prawnych

27 października 2017

Resort w sprawie tzw. korytarzy życia. Będzie analiza regulacji prawnych
Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie infrastruktury i budownictwa (fot. Jolanta Michasiewicz)

Problem tzw. korytarza życia staje się coraz bardziej znaczący. Obserwujemy różnorodne zachowania kierowców, często wprost zaskakujące. W tej tak ważnej sprawie posłanka Anna Nemś wystosowała interpelację nr 15823 do ministra infrastruktury i budownictwa. Resort udzielił odpowiedzi.

Posłanka przypomniała: - Pierwsze korytarze życia pojawiły się w latach 80. ubiegłego wieku w Szwajcarii, Niemczech, Austrii i mają dzisiaj formę prawną. Za brak ich stosowania grożą wysokie mandaty. Jak pokazują policyjne statystyki, w ubiegłym roku na polskich drogach doszło ogółem do ponad 33 tysięcy wypadków, w których zginęło 3026 osób. Być może statystyki nie wyglądałyby aż tak tragicznie, gdyby kierowcy wiedzieli, czym jest korytarz życia i jak z niego korzystać. Podkreślał: - Pamiętajmy, że w dużej mierze właśnie od zachowania kierowców zależy, czy pomoc ratunkowa nadejdzie na czas. Kiedy dochodzi do wypadku, autostrada błyskawicznie się korkuje i pojazdy uprzywilejowane nie mają jak dojechać do miejsca zdarzenia. Eksperci podkreślają również, iż używanie pasa awaryjnego w celach ratunkowych jest niebezpieczne, bo pędząca po pasie awaryjnym karetka lub straż pożarna może uderzyć np. w stojący na nim zepsuty samochód. Ponadto bardzo często zdarza się, że kierowcy reagują nerwowo na dźwięk nadjeżdżającej karetki czy straży pożarnej i pod wpływem emocji blokują siebie nawzajem, przez co służby ratunkowe muszą sobie torować drogę pomiędzy samochodami samodzielnie.

Pytania poselskie: Najważniejsze z zadanych pytań dotyczy terminu uregulowania kwestii prawnych. A tu zaostrzenia przepisów: - Czy zostaną zaostrzone przepisy prawa ruchu drogowego dla kierowców, którzy z premedytacją torują drogę w czasie akcji, utrudniając w ten sposób służbom ratunkowym dojazd do miejsca wypadku? I ostatecznie o ewentualną kampanię społeczną? - Czy w ślad za strażakami z OSP z dolnośląskich Czernej i Ujazdu Górnego, którzy zainicjowali akcję społeczną pod hasłem „Korytarz życia - włącz myślenie”, Pański resort przeprowadzi podobną ogólnopolską akcję informacyjną skierowaną do kierowców?

Stanowisko resortu: Minister, Justyna skrzydło podkreśla: - Kierujący pojazdami korzystający z dróg publicznych, w tym autostrad i dróg ekspresowych, są przede wszystkim zobligowani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 - tekst jednolity, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji zawartych w tej ustawie. I kontynuuje: - Zasady poruszania się po drogach pojazdów uprzywilejowanych, a także sposób zachowania się pozostałych uczestników ruchu drogowego w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, regulują przepisy art. 9 przywołanej ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem, uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Należy zwrócić uwagę, że wymieniony wyżej przepis ustawy wskazuje przykładowo, na czym ma polegać realizacja obowiązku ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Sposób zachowania uczestnika ruchu drogowego będzie zależał od konkretnych okoliczności i sytuacji na drodze. Może to być np. zmniejszenie prędkości (ale może też być konieczne chwilowe jej zwiększenie) i zjechanie do krawędzi jezdni - prawej albo lewej, lub na pobocze. Wymaga podkreślenia, że właściwa ocena sytuacji przez uczestników ruchu i w konsekwencji zastosowanie się przez nich do przedmiotowego obowiązku powinny zapewnić możliwość sprawnego przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych na odcinkach dróg, na których występuje duże natężenie ruchu, bądź też zator drogowy, spowodowany np. zdarzeniem drogowym.

I znaczące podsumowanie: - Mając jednak na względzie niepokojące zjawiska związane z niewłaściwym zachowaniem uczestników ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych, skutkujące utrudnionym dojazdem służb ratowniczych do miejsc zdarzeń drogowych, resort infrastruktury dokona analizy regulacji prawnych w tym zakresie, które funkcjonują w państwach o wyższym poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W oparciu o wnioski z tej analizy, zostanie ustalona potrzeba podjęcia ewentualnych działań legislacyjnych w celu uzupełnienia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Minister zauważyła, że ewentualne wprowadzenie zmian zaostrzających kary dla kierowców utrudniających służbom ratunkowym dojazd do miejsca wypadku może nastąpić w drodze nowelizacji Kodeksu wykroczeń i Kodeksu karnego.

Nadto resort infrastruktury przeanalizuje możliwość podjęcia szerokiej akcji edukacyjnej na temat zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej. Czekamy na analizy! (jm)