Ogłoszenia

Nabór do 9. edycji konkursu Partner BRD trwa do 4.11.2018

30 października 2018

Nabór do 9. edycji konkursu Partner BRD trwa do 4.11.2018
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego – IX edycja konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [klliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na najlepszych popularyzatorów bezpieczeństwa drogowego w Polsce. To już 9 edycja tego wydarzenia. Na terenie całego kraju poszukujemy osób, firm, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mediów, które swoim ponadprzeciętnym zaangażowaniem przyczyniają się do tego, aby z roku na rok na naszych drogach było coraz bezpieczniej. 

Pomysł na konkurs narodził się w roku 2010. Jego ideą jest promowanie i uhonorowanie osób i inicjatyw, które są podejmowane w różnych zakątkach Polski, a które dotyczą podnoszenia bezpieczeństwa drogowego. Zgłoszenia do nagrody przyjmowane są w pięciu kategoriach: osoba, media, firma, organizacja pozarządowa i instytucja publiczna. Od początku współorganizatorem inicjatywy jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Nagrody dla liderów działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zostaną wręczone podczas uroczystej gali 23 listopada 2018 roku w Warszawie.

Organizator konkursu Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, powołało Kapitułę Nagrody, którą w tym roku tworzą przedstawiciele: Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Automobilklubu Polski, Banku Światowego.

Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do 4 listopada 2018 r.

Regulamin przyznawania nagród Stowarzyszenia Partnerstwo

 dla Bezpieczeństwa Drogowego

I.Cel

Począwszy od 2010 roku Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (zwane dalej: Stowarzyszenie) przyznaje corocznie nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, zwane dalej nagrodami, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nagroda została ustanowiona w celu: uhonorowania osób, instytucji, które wniosły trwały wkład w rozwój i propagowanie bezpieczeństwa drogowego; podziękowanie za podejmowane działania oraz udzielane wsparcie dla kampanii promujących bezpieczne zachowanie uczestników ruchu drogowego; Nagroda  ma postać statuetki i ma charakter honorowy.

II.Kategorie nagród

1. Nagrody przyznaje się w pięciu kategoriach:

osoba roku organizacja pozarządowa roku instytucja publiczna roku firma roku media roku  Nagroda w kategorii osoba roku ma na celu wyróżnienie osoby fizycznej, która swoją działalnością przyczyniła się do propagowania bezpiecznych zachowań na drodze przy pomocy realizowanych programów oraz przedsięwzięć.  Nagroda w kategorii organizacja pozarządowa roku przyznawana jest organizacji pozarządowej działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, propagującej programy edukacyjne oraz informacyjne skierowane do użytkowników dróg.  Nagroda w kategorii instytucja publiczna roku przyznawana jest instytucji publicznej działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, której działania w danym roku szczególnie przyczyniły się do poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego w Polsce.  Nagroda w kategorii firma roku przyznawana jest podmiotowi z sektora biznesowego, wspierającego merytorycznie oraz rzeczowo akcje, kampanie społeczne przyczyniające się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz odpowiedzialnego korzystania z dróg. Nagroda w kategorii media roku przyznawana jest dla redakcji bądź dziennikarza, którzy w swojej pracy aktywnie propagują, promują oraz wspierają inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Dopuszcza się możliwość przyznania nagród i wyróżnień specjalnych.

III.Zasady ogólne

Statuetki wręczane są raz do roku na uroczystej gali, której termin i miejsce ustala corocznie Prezes Stowarzyszenia. Kandydatem do nagrody może być osoba fizyczna lub prawna. Kandydatem do nagrody nie może być członek Zarządu Stowarzyszenia oraz członek zwyczajny i wspierający Stowarzyszenia, z wyłączeniem punktu 7 części II. Kategorie nagród. Nagrodę odbiera laureat lub osoba upoważniona (w przypadku osób prawnych). Zgłoszenia do nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu wysłanego poprzez list bądź e-mail do Stowarzyszenia w terminie każdorazowo wskazanym przez Prezesa Stowarzyszenia (liczy się data otrzymania pisma w siedzibie Stowarzyszenia). Członkowie zwyczajni i wpierający Stowarzyszenia mają prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów w każdej kategorii. Nagrody przyznaje Kapituła, którą tworzą: Prezes Stowarzyszenia członkowie Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego; Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego bądź osoba przez niego wybrana; Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego bądź osoba przez niego wybrana; Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża bądź osoba przez niego wybrana; Prezes Automobilklubu Polski bądź osoba przez niego wybrana; Menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich bądź osoba przez niego wybrana; Prezes bądź osoba przez niego wybrana jednego z członków zwykłych Stowarzyszenia wybrany przez Prezesa Stowarzyszenia spośród członków zwykłych, przy czym uczestnictwo w Kapitule nie może się powtarzać częściej niż jeden raz na trzy lata; Prezes bądź osoba przez niego wybrana jednego z członków wspierających Stowarzyszenia wybrany przez Prezesa Stowarzyszenia spośród członków wspierających, przy czym uczestnictwo w Kapitule nie może się powtarzać częściej niż jeden raz na trzy lata; Przewodniczącym Kapituły jest każdorazowo Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Nagroda przyznawana jest na posiedzeniu Kapituły, zwołanym przez Prezesa Stowarzyszania, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły, w obecności co najmniej połowy członków Kapituły. W wypadku równości głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Stowarzyszenia. Ewidencję przyznanych statuetek, obsługę techniczną Kapituły oraz uroczystej gali prowadzi Biuro Stowarzyszenia.

IV.Postanowienia końcowe

Prawo zmiany regulaminu przysługuje Kapitule w trybie głosowania bezwzględną większością głosów. Z inicjatywą zmiany regulaminu może wystąpić każdy z Członków Kapituły. Postanowienia Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia w trybie głosowania przez zwykłą większość Członków Kapituły.

Słowa kluczowe Partner BRD (nagroda)