Legislacja

Ministerstwo w sprawie wypadku w Szaflarach

30 października 2018

Ministerstwo w sprawie wypadku w Szaflarach
YouTube – Telewizja Podhale. „Wypadek w Szaflarach! W czasie jazdy egzaminacyjnej” [kliknij]

- Odnosząc się do wypadku w Szaflarach należy wskazać, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat tak tragiczny wypadek jest sprawą jednostkową – czytamy w informacji resortu infrastruktury.

Interpelacja poselska w sprawie egzaminów na prawo jazdy. W związku z tragicznym wypadkiem w Szaflarach (23 sierpnia 2018) już następnego dnia (24 sierpnia 2018) została złożona interpelacja poselska (nr 25540). Niestety początkowo adresatem był minister spraw wewnętrznych i administracji – pisaliśmy o niewłaściwym adresacie. Ostatecznie nastąpiła zmiana adresata i tak odpowiedzi na postawione pytania udzielił resort infrastruktury. Posłanka Anna Elżbieta Sobecka pytała: - W dniu wczorajszym doszło do tragicznego wydarzenia w Szaflarach w Małopolsce, gdzie zginęła młoda osoba podczas praktycznej części egzaminu na prawo jazdy. Po wjechaniu na niestrzeżony przejazd kolejowy samochód zatrzymał się na środku torowiska, a po zgaśnięciu silnika egzaminator uciekł z pojazdu, zostawiając osobę egzaminowaną wobec zbliżającego się pociągu. Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi: Czy ministerstwo planuje przeprowadzenie kontroli w ośrodkach szkolenia oraz egzaminowania kierowców? Czy ministerstwo planuje zmianę w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy?

Resort infrastruktury o kontrolach w osk i word. W ostatnich dniach Kancelaria Sejmu opublikowała odpowiedź na interpelację. Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury: - Odnosząc się do pytania dotyczącego planowania przez Ministerstwo Infrastruktury kontroli w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD) oraz w Ośrodkach Szkolenia Kierowców (OSK) uprzejmie informuję, że zgodnie z:

1. art. 43 i 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami nadzór w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi w OSK sprawuje Starosta. W każdym OSK kontrola jest obowiązkowo przeprowadzana co roku.

2. art. 67 i 69 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych w WORD sprawuje Marszałek województwa. Każdy WORD kontrolowany jest obowiązkowo 2 razy w roku.

Bardzo istotne jest tutaj ocena realizacji obowiązujących przepisów. Przywołajmy jej brzmienie: - Zgodnie z posiadaną wiedzą ww. organy regularnie przeprowadzają obowiązkowe kontrole w podlegających im podmiotach. Minister dodaje: - Dodatkowo należy wskazać, że Minister Infrastruktury nie ma upoważnienia do przeprowadzania kontroli zarówno w OSK jak i w WORD. Nawiązując do tragedii w Szaflarach podsumowuje: - Odnosząc się do wypadku w Szaflarach należy wskazać, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat tak tragiczny wypadek jest sprawą jednostkową.

Minister w sprawie zmian przepisów dotyczących egzaminów na prawo jazdy. Marek Chodkiewicz po raz kolejny informuje, iż w resorcie dokonano analizy funkcjonowania obowiązującego systemu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy i jest przygotowany projekt zmian przepisów. Cytujemy: - Minister Infrastruktury po dokonaniu analizy funkcjonowania obowiązującego systemu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, którego celem między innymi jest zmiana zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w tym zasad przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, nadzoru nad młodymi kierowcami, a także przeniesienie odpowiedzialności za proces egzaminowania z Marszałka Województwa na Wojewodę w celu zagwarantowania transparentności procesu. To wiemy i wielokrotnie na łamach PRAWA DROGOWEGO@NEWS informowaliśmy o tym fakcie.

Kiedy nowelizowana ustawa o kierujących pojazdami? Nie znamy zakresu zmian, albowiem nadal projekt nie jest podany do wiadomości i konsultacji. Nie znamy także terminu publikacji projektu. Jeszcze w lipcu i następnie w sierpniu przekazywaliśmy informację M. Chodkiewicza, że projekt czeka na wpisanie do rządowego wykazu prac legislacyjnych, jak się okazuje, mamy tu stan bez zmian. Minister podsumowuje interpelację: - Przygotowany projekt został przekazany do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu w celu wpisania projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rządu. To tyle resort infrastruktury. A jednak 18 bm. podczas konferencji prasowej w resorcie cyfryzacji, minister Marek Zagórski – w obecności ministra Andrzeja Adamczyka - mówił: – Chcemy, aby prace nad ustawą przyspieszyły. Patrząc na kalendarz przewidujemy, że będzie możliwe jej wejście w życie w pierwszym kwartale 2019 roku.

Czy dotrzymanie takiego terminu będzie możliwe? (jm)