Przegląd prasy

Perspektywy, moda i popyt na pojazdy elektryczne

5 listopada 2019

Perspektywy, moda i popyt na pojazdy elektryczne
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z upoważnienia Ministra Energii Adam Gawęda sekretarz stanu w odpowiedzi na interpelację 33945, wyjaśnia warunki wsparcia ze strony państwa osób zainteresowanych kupnem pojazdu elektrycznych.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Otóż instrumentem mającym na celu wsparcie zakupu pojazdów elektrycznych jest powołany ustawą z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. W celu jego uruchomienia przygotowane zostały dwa rozporządzenia Ministra Energii: - w sprawie szczegółowych warunków udzielania i sposobu rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, oraz - w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Wsparcie. Zgodnie z art. 28zf ust. 2 pkt. 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wsparcie na zakup pojazdu elektrycznego może być udzielone przedsiębiorcy oraz jednostce samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu przewiduje, że w przypadku: zakupu pojazdu elektrycznego kategorii M1 wsparcie wynosi 30% ceny pojazdu, ale nie więcej niż 36 000 zł; zakupu pojazdu elektrycznego kategorii M2 oraz N1 wsparcie wynosi 30% ceny pojazdu ale nie więcej niż 70 000 zł; zakupu pojazdu elektrycznego kategorii N2 wsparcie wynosi 30% ceny pojazdu, ale nie więcej niż 150 000 zł; zakupu pojazdu elektrycznego kategorii N3 wsparcie wynosi 30% ceny pojazdu ale nie więcej niż 200 000 zł; zakupu pojazdu elektrycznego kategorii L wsparcie wynosi 30% ceny pojazdu ale nie więcej niż 5 000 zł. Zaproponowane kwoty mają na celu zrównoważenie cen pojazdów elektrycznych z pojazdami zasilanymi benzyna silnikowa lub olejem napędowym. Jednocześnie należy podkreślić, że Ministerstwo Energii skierowało do komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzania, który umożliwi wsparcie zakupu pojazdu elektrycznego dla osób fizycznych. Planowana kwota wsparcia to 37 500 zł, jednak cena pojazdu nie może przekroczyć 125 000 zł.

Plany elektryfikacji w motoryzacji. Założono osiągnięcie miliona samochodów do 2025 roku. Podstawowym założeniem dotyczącym wzrostu liczby samochodów elektrycznych jest zrównanie się cen pojazdów elektrycznych oraz tych napędzanych benzyna silnikową lub olejem napędowym. Zgodnie z szacunkami międzynarodowych ekspertów, w latach 2022-2023 oczekiwane jest zrównanie cen pojazdów, a co za tym idzie znaczny wzrost liczby pojazdów elektrycznych na polskich drogach. Liczba pojazdów elektrycznych zależeć będzie wielu czynników: postęp technologiczny w zakresie rozwoju i doskonalenia napędów elektrycznych, w tym zmiany w technologii produkcji baterii elektrycznych. obniżenie ceny pojazdów elektrycznych. Ponadto, należy również wziąć pod uwagę zmiany społeczne i światopoglądowe. Ponadto rosnąca świadomość społeczna, trendy ekologiczne, większe zaangażowanie w walce o dobro środowiska mogą spowodować, że potencjalni użytkownicy pojazdów samochodowych będą korzystali z transportu miejskiego lub form mobilności współdzielonej, takich jak car- sharing albo car- pooling, co w konsekwencji spowoduje spadek liczby nabywanych pojazdów.

Perspektywy rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. Zacytujmy informację: - Warunkiem powiązania rozwoju elektromobilności Polaków z rozwojem przemysłu i integracją pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną jest odpowiednie zaprogramowanie procesu w czasie. Podstawowy dylemat polegający na przesądzeniu na co w pierwszej kolejności należy wydatkować środki (na infrastrukturę czy na rozwój rynku pojazdów) nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia. Zbyt szybkie stworzenie rynku pojazdów poprzez rozbudowany system zachęt może spowodować zniechęcenie pierwszych użytkowników faktem braku odpowiedniej infrastruktury ładowania. W efekcie może utrwalić się postrzeganie pojazdu elektrycznego jako nie w pełni funkcjonalnego. Z drugiej strony nadmierna koncentracja na infrastrukturze bez rozwoju rynku pojazdów wymusza angażowanie dużych środków w przedsięwzięcie, deficytowe w pierwszym okresie. Realizacja powyższych założeń skutkować będzie zmianami w sferze świadomości, które doprowadzą do postrzegania elektromobilności jako niezbędnej odpowiedzi na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości, a coraz większa popularność pojazdów elektrycznych w gospodarstwach domowych i w transporcie publicznym doprowadzi do wykreowania mody na ekologiczny transport, co w sposób naturalny będzie stymulować popyt na pojazdy elektryczne. (jm)