Rozmowy

BRANŻA ODRADZA SIĘ. Tomasz Matuszewski. Powiało niepewnością, jednak…

23 kwietnia 2020

BRANŻA ODRADZA SIĘ. Tomasz Matuszewski. Powiało niepewnością, jednak…
Tomasz Matuszewski, b. instruktor nauki jazdy, egzaminator (fot. Jolanta Michasiewicz)

Przed dyrektorami WORD, egzaminatorami, właścicielami i kierownikami ośrodków szkolenia kierowców, wykładowcami instruktorami nauki jazdy ważne i odpowiedzialne decyzje. To branża wykonująca trudne zawody, to ludzie zaufania publicznego. Z doświadczeń wielu krajów wiemy, iż tamtejsze resorty zajmują się nimi, u nas… Dziś w ramach cyklu pt. BRANŻA ODRADZA SIĘ publikujemy refleksję Tomasza Matuszewskiego.

Redakcja

Post-normalność

         Trudno jest podejmować decyzje w sytuacji tak wielu niewiadomych. Szczególnie, że otaczająca rzeczywistość próbowała nam przez lata uświadamiać, że już ,,uczyniliśmy sobie ziemię poddaną”. I że wszystko można zaprojektować, zaplanować i opisać językiem prawa. Demokryt próbował rozumieć świat liczbą – my paragrafami, rekomendacjami ekspertów i mądrością ,,autorytetów”.

         ,,Gdy wieje wiatr historii ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła ….” pisał dawno temu K.I. Gałczyński.

Powiało niepewnością. Nie określono wprost co dalej z naszą branżą. Nie wydano instrukcji, nie powiedziano czy wolno? Nie zabroniono, nie nakazano. Zapomniano? Przeoczono? Pozostawiono wolność wyboru. I jak tu żyć?

         Dobrze, że chociaż w ostatnią niedzielę stwierdzono w kolejnej wersji rozporządzenia, że wydawanie praw jazdy należ do katalogu ,,zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom”.

         Czytając ten krótki tekst wyobraźmy sobie ludzi żyjących w jeszcze trudniejszych niż nasze warunkach. W świecie jeszcze większej niepewności jutra, strachu i niebezpieczeństw. Ludzie tacy jak my żyją, podejmują decyzje, cierpią, boją się, kochają, rodzą i umierają. I życie toczy się dalej.

         Nie ma co czekać na to, że ktoś coś zrobi za nas. Życie samo się nie zrobi.

Tomasz Matuszewski (Warszawa)

Od Redakcji:

Decyzje są trudne, są niezwykle trudne, jednak… przypomnimy co zapisał ustawodawca w przywołanym rozporządzeniu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczen, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii. Rządowe Centrum Legislacji. Dziennik Ustaw RP 2020, pozycja 697

(…) § 5. Do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. (…)

oraz

(…) Rozdział 4. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych (…)

§ 8. 1. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie: (…)

§ 9. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 8 ust. 1: (…)

9. Do odwołania: (…) 3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. (…)

(…) § 13. 1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom; (…)

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu: (…)

6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; (…)