Przegląd prasy

BRANŻA ODRADZA SIĘ. Wracamy 27. – informuje WORD Białystok

23 kwietnia 2020

BRANŻA ODRADZA SIĘ. Wracamy 27. – informuje WORD Białystok
Przemysław Sarosiek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku (fot. ze zbiorów WORD Białystok)

Po udostępnieniu korespondencji wystosowanej przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny do dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz wojewodów i marszałków województw, rozpoczęliśmy publikację odpowiedzi na zawarte tam apele. Każdą informację edytujemy odrębnie, jednak w ramach wspólnego cyklu, który zatytułowaliśmy: BRANŻA ODRADZA SIĘ. Decyzje o rozpoczęciu egzaminowania pozostają w gestii poszczególnych dyrektorów ośrodków. Przed nimi decyzje niezwykle trudne. Poniżej relacja z rozmowy przedstawiciela naszej redakcji z dyrektorem WORD Białystok, Przemysławem Sarosiekiem. Załącznikami do tekstu są bardzo ważne instrukcje – zachęcamy do lektury, skorzystajcie z nich!

***

         WORD w Białystoku z państwowymi egzaminami teoretycznymi i praktycznymi wraca 27. kwietnia br. - Na wniosek kandydatów na kierowców, Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz organizacji pozarządowych rozpocząłem dzisiaj pracę nad otwarciem egzaminowania w WORD Białystok od 27. kwietnia 2020 roku. Warunkiem otwarcia jest maksimum bezpieczeństwa dla egzaminowanych i egzaminujących oraz pracowników WORD Białystok – informuje dyrektor Przemysław Sarosiek. Zaplanowano egzamin państwowy na wszystkie kategorie. W dniu dzisiejszym (22. kwietnia) już przyjmują zgłoszenia, uzgadniają terminy i przygotowują harmonogram do realizacji.

Szkolenia specjalne. W dniach 23. i 24. kwietnia zorganizują egzamin dla osób w szczególnej sytuacji losowej. Te ostatnie to bardzo rożne sytuacje np. prawo jazdy dla uzyskania pracy lub aby jej nie stracić przy potrzebie przekwalifikowania (np. kelnerzy podejmujący funkcję dostawców); sytuacje losowe, gdy chory jest kierowca domowy, a drugi rodzic musi dowozić dzieci, czy seniorów; sytuacje zakończonego okresu zawieszenia czasowego uprawnień jedynych żywicieli rodzin itp. Niezwykle ważne jest także szkolenie kierowców zawodowych, których tak potrzebuje transport przewożący towary w ramach łańcuchów dostaw. Zakończone egzaminem musiały być szkolenia finansowane ze środków unijnych, tu kategorycznie musiały być dotrzymane terminy wynikające z wcześniej zawartych umów.

Dodajmy, jako pierwszy WORD Białystok rozpoczął zdalne szkolenia redukujące tzw. punkty karne oraz szkolenia reedukacyjne.

Ośrodek udostępnia też materiały szkoleniowe np. filmy z symulowanych tras egzaminacyjnych.

Procedury bezpieczeństwa. Białostocki WORD przygotował specjalne procedury, ich celem jest maksymalne ograniczenie ryzyka epidemiologicznego dotyczącego zarówno egzaminowanych jak i egzaminujących. I tak dokument „Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku w zakresie bezpieczeństwa uczestniczących w nich osób oraz wynikających z nich ograniczeń” jest dostępny na stronie internetowej ośrodka oraz prezentowany każdemu zgłaszającymi się na egzamin. Procedury powstawały na podstawie wielu doświadczeń np. wzorów wypracowanych przez korporacje taksówkowe; zalecenia i rekomendacje Ministerstwa Zdrowia I Główny Inspektorat Sanitarny. Powstały one w oparciu o analizę możliwości finansowych i realnej dostępności produktów na rynku. Uznano na przykład, iż ośrodka nie jest stać na kombinezony dla egzaminatorów.

Dwukrotnie w ciągu dnia, wszelkie pomieszczenia oraz pojazdy będą poddawane ozonowaniu, jonizowaniu lub innej specjalnej procedurze odkażającej. Do czasów odkażania dostosowane zostały plany pracy w ośrodku.

Dowiedzieliśmy się także, iż opracowane procedury bezpieczeństwa zostały skonsultowane z lekarzami tutejszego szpitala zakaźnego.

Egzaminowani. Zdający egzamin obowiązkowo będą musieli posiadać własne maseczki ochronne na usta i nos, rękawiczki. Podczas przygotowań do egzaminu będą poddani zmierzeniu temperatury ciała. Ośrodek udostępnia płyny dezynfekujące rekomendując jednocześnie obowiązkowe korzystanie z nich przed i po egzaminie. W czasie „przed” dokonywany będzie pomiar temperatury kandydata, który przed egzaminem wypełni „Ankietę wstępnej kwalifikacji” oraz Oświadczenie, że jest świadom zagrożenia zarażeniem mimo zastosowanych środków ostrożności.

Jak informował nas dyrektor P. Sarosiek tzw. grupy wsparcia (osoby towarzyszące) zdających niestety, ale musza pozostać poza budynkiem.

Egzaminatorzy. Jak się dowiedzieliśmy egzaminatorzy do pracy przystępują dobrowolnie. Ponad 2/3 z tej grupy zawodowej chce pracować. Kwestie dobrowolności były tutaj rozstrzygającymi. Po miesiącu tego pilotażowego egzaminowania zostaną podjęte uzgodnienia z pozostałą grupą egzaminatorów.

Ośrodek wyposaża ich w maseczkę ochronną i przyłbicę, rękawiczki oraz różnorodne produkty odkażające.

Kontakt z WORD. Zapisy na egzaminy będą odbywały się bez potrzeby osobistej wizyty w ośrodku. W przypadku, gdy jest ona niezbędna stosowana jest specjalna procedura (odkażanie rąk, folia ochronna w Biurze Obsługi Klienta. Każdy interesant musi posiadać rękawiczki i maseczkę.

Obsługa klienta. Zasadą podstawową jest kontakt z klientem poprzez sprawnie działające infolinie. Wszelkie opłaty dokonywane są przy użyciu terminali (kas nie ma), kartami płatniczymi i on-line. Niestety istniejący punkt bankowy będzie musiał być zamknięty, a to z powodu ograniczeń ilości osób oczekujących w poczekalni ośrodka. Pracownicy przyjmujący dokumentację klienta zostali odgrodzeni przy użyciu barier z plexi i folii.

Sala wykładowa/egzaminacyjna. Grupy egzaminacyjne dziś będą liczyły po 4 osoby (dotychczas były 10. osobowe). Tu nowym limitem jest wyznaczony i obowiązujący nas wszystkich 2-metrowy dystans pomiędzy osobami. WORD Białystok analizuje zasadność przystosowania do nowych warunków kolejnej sali wykładowej.

Pojazdy egzaminacyjne. Pomiędzy kolejnymi egzaminami przerwy zostaną wydłużone albowiem każdorazowo będą dezynfekowane pojazdy. W pojazdach będą dostępne ręczniki jednorazowe i płyny dezynfekujące, także w aerozolu.

Jeden z pojazdów floty ośrodka wyposażono specjalnie w specjalne ofoliowania (na wzór taksówkowej) Ten będzie wykorzystywany do dowozu i odbierania kursantów np. po zakończonym egzaminie.

Współpraca z ośrodkami szkolenia. – Ośrodki szkolenia mówią, iż niedostępne są np. termometry. Czy będzie Pan im pomagał w tej i podobnych sytuacjach? Dyrektor P. Sarosiek odpowiadając podkreślił, iż od samego początku swojej pracy w WORD za zasadę przyjął bezpośredni kontakt z osk i instruktorami. – Także dziś, jeżeli ośrodki zwrócą się do nas to postaramy się pomóc. Na przykład udostępnimy kontakty z Politechniką i lokalnymi producentami środków zabezpieczających, gdzie produkowane są przyłbice dla szpitali. My także takie zakupiliśmy. W każdej sprawie podzielimy się wiedzą i w miarę możliwości i sprzętem – odpowiedział.

Na zakończenie rozmowy dyrektor WORD powiedział: - Oczywiście z organizacją egzaminów mogliśmy czekać na opinię Głównego Inspektora Sanitarnego, czy zgodę Ministerstwa Infrastruktury. Tyle, że tej ostatniej nie było gdy zawieszaliśmy działalność. Jednak potrzeby ośrodków szkolenia i klientów były priorytetowe. Zastosowaliśmy wszystkie zalecenia GIS i Ministra Zdrowia zastosowane w komunikacji publicznej przed taksówkach zaostrzając je dodatkowo i dokładając jeszcze większej staranności niż ta, która ma tam zastosowanie. Oczywiście nie ma szansy na całkowite wyeliminowanie ryzyka, ale w najbliższym czasie całkowita eliminacja ryzyka nie będzie możliwa. Nie chcę, aby wydłużanie zamknięcie ośrodka było lekarstwem na zagrożenia pandemii, które okaże się gorsze od samej choroby. Wszyscy wiemy, że w naszej pracy w czasach epidemii będzie towarzyszyło ryzyko. Dlatego priorytetem jest ich maksymalna redukcja. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i doświadczenia. To moja decyzja, o której powiadomiłem marszałka województwa. Decyzja o otwarciu ośrodka właśnie teraz to także moja odpowiedzialność, której nie zdejmie ze mnie żaden inny organ czy osoba. Takie ryzyko podejmujemy wszyscy świadcząc usługi. (jm)

***

Poniżej publikujemy Zarządzenie z dnia 21.04.2020 Dyrektora WORD w Białymstoku w sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii – w naszym przekonaniu z całą pewnością pomogą Państwu w pracach nad własnymi zasadami bezpieczeństwa:

 (fot. ze zbiorów WORD Białystok)