Rozmowy

Marek Górny. Wątpliwości wokół nowych ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym

18 marca 2022

Marek Górny. Wątpliwości wokół nowych ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Marek Górny, instruktor nauki jazdy, wykładowca szkolący kierowców zawodowych, autor podręczników metodycznych (fot. Jolanta Michasiewicz)

W nowelizacji ustawy o transporcie drogowy z dnia  26 stycznia  2002r. ( Dz.U. 2022 poz. 209) w artykule 1 pkt. 21 dokonano zmiany w zapisie wspomnianej ustawy art. 33 ust. 6 dotyczącej wniosku  o wpis do rejestru podmiotów dokonujących zgłoszenia prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

Wśród wymogów jakie musi spełnić przedsiębiorca jest obowiązek złożenia oświadczenia o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2.”  (art. 33 ust. 6 pkt 2). Treść artykułu do którego odsyła nas wspomniany przepis w swojej treści jest związany z wymogami  dla taksówkarzy(!) i w art. 6 ust. 2 pkt. d) stanowi, że kierowcy „d) spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4.”

Kolejne odniesienie kieruje nas do art. 39 a ust. 1 , który w pkt 1 – 4  określa warunki na jakich przedsiębiorca może zatrudnić kierowcę:

pkt 1) - wiek i rodzaj kwalifikacji zawodowej niezbędnej do zatrudnienia kierowcy dla określonej kategorii uprawnień do prowadzenia pojazdu,

pkt 2) - wymóg posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdami,

pkt 3) - posiadania  orzeczenia  o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

pkt 4) - posiadania  orzeczenia  o braku  przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Podsumowując, z treści art. 33 ust. 6 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym wynika, że przedsiębiorca, który zamierza wykonywać w swojej firmie przewozy na potrzeby własne może zatrudnić kierowców bez szkoleń czyli potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w prawie jazdy za pomocąkodu 95 lub innego wymagane prawem dokumentu potwierdzającego jego kwalifikacje .

Powyższe pozostaje w sprzeczności z przepisami jakie winien spełniać kierowca wykonujący przewozy drogowe zgodnie z art. 39 a. Jak również forma przewozów „na potrzeby własne” nie została zwolniona z obowiązku odbycia stosownego szkolenia kwalifikacyjnego przezprzepisy art. 39 a ust. 3 - 4 ustawy o transporcie drogowym.

Dla tego sytuacja przedsiębiorców realizujących przewozy na potrzeby własne jest nie jednoznaczna i wymaga wyjaśnienia stanowiska w tej sprawie ustawodawcy.

Marek Górny (Kraków)