Ekspert wyjaśnia

Droga dla pieszych i rowerzystów na znakach drogowych

6 maja 2007

Pytanie: Dlaczego symbole roweru i pieszych na znakach drogowych “droga dla pieszych i rowerzystów”, czasami są oddzielone poziomą, a czasami pionową kreską?

Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem ministra Spraw wewnętrznych i administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 “droga dla rowerów” i C-16 “droga dla pieszych” oznaczają, że droga przeznaczona jest dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi. Jeżeli symbole te oddzielone są: poziomą kreską, to ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni drogi, pionową kreską oznacza, że ruch odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku. Art.33 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 58, poz. 515 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) mówi, że kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, kierujący rowerem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że w razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, a jeżeli nie jest to możliwe – z jezdni.

d11a905da0f74a03369a277abba5d70ac0cb5753 Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi - Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; Symbole oddzielone kreską poziomą oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej szerokości jezdni;

6b03bb52105dc04077cae221b8cd928c562f6ae2Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi - Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; Symbole oddzielone kreską pionowo oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po prawej i lewej stronie jezdni;