Ekspert wyjaśnia

Jakie dokumenty składa kandydat na instruktora

13 marca 2011

Pytanie: Jakie dokumenty i gdzie powinien złożyć kandydat na instruktora nauki jazdy?

Odpowiedź: W odpowiedzi procedura, którą znaleźliśmy na stronach internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,

- zdjęcie

- dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

- zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem (prawo jazdy),

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – jako instruktor nauki jazdy,

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jako instruktor nauki jazdy,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w jednostce upoważnionej przez starostę,

- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku karalności za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

- dowód wpłaty za egzamin

Opłaty skarbowe: nie ma

Opłaty administracyjne: Według stawek za egzamin dla kandydatów na instruktorów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 11 grudnia 2003r., Nr 219, poz. 2162 zm.: Dz. U. z 27 października 2005 r., Nr 217, poz. 1835)

Termin realizacji – wg terminów egzaminów. Pozytywny wynik egzaminu i przesłanie dokumentów do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na instruktora kończy proces.

Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Kancelaria Wydziału Infrastruktury (pok. nr 2103), Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym – (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. – w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów – (Dz. U. z 2005r., Nr 217 poz. 1834, ze zm.).

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury– w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 11 grudnia 2003r., Nr 219, poz. 2162; zm.: Dz. U. z 27 października 2005 r., Nr 217, poz. 1835).

4.Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 56 z dnia 3 marca 2006 r. – w sprawie powołania komisji do oceny przygotowania kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy.

5.Regulamin działania komisji do oceny kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy – załącznik do ww. Zarządzenia.