Ekspert wyjaśnia

Kiedy otrzymam legitymację instruktora

13 marca 2011

Pytanie: Zdałem egzamin na instruktora nauki jazdy. Kiedy mogę odebrać legitymację?

Odpowiedź: Po otrzymaniu dokumentów z komisji egzaminacyjnej, są one weryfikowane przed podjęciem decyzji o wpisie osoby do ewidencji instruktorów. Jeśli są kompletne, należy zgłosić się do organu właściwego do wydania legitymacji instruktora nauki jazdy, czyli starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i po przedstawieniu należnych opłat - legitymacja instruktora może zostać wydawana “od ręki" lub najpóźniej do miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wymagane dokumenty: Komplet dokumentów przesłanych przez Wojewodę, po zdanym egzaminie na instruktora nauki jazdy tj. dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, zaświadczenie o niekaralności; zaświadczenie o ukończeniu kursu (w zakresie: szkolenia podstawowego, szkolenia dodatkowego, jeżeli instruktor ubiega się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień); orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem lub prawo jazdy potwierdzające posiadane uprawnienia od co najmniej 3 lat; dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie legitymacji, dowód osobisty do wglądu, fotografia. Legitymację wydaje i wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy dokonuje starostwo. Za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy - opłata 40 zł, płatne w kasie Starostwa lub na konto. Za wpis osoby do ewidencji instruktorów 10 zł. opłata skarbowa.

Istniejący w tym zakresie tryb odwoławczy od decyzji wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Warunki jakie spełniać musi osoba chcąca uzyskać legitymację instruktora nauki jazdy:

- musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

- musi posiadać przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,

- musi przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

- musi ukończyć kurs kwalifikacyjny,

- musi zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę,

- nie może być karana wyrokiem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Podstawa Prawna:Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908. z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz.1834 z późniejszymi zmianami).