Ekspert wyjaśnia

Kiedy pojazd jest uprzywilejowany w ruchu drogowym

12 listopada 2006

Pytanie: Prowadzę firmę ochroniarską i moi pracownicy – podobnie jak policja – pilnują porządku w różnych miejscach, biorą udział w interwencjach i mają broń palną. Czy w związku z profilem mojej działalności mogę się starać o uprzywilejowanie moich pojazdów na drodze? A jeśli tak, to gdzie miałbym złożyć wniosek i dokumenty?

Odpowiedź MSWiA: Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym ma specjalne uprawnienia i jest oznaczony w specjalny sposób – dla odróżnienia od zwykłych pojazdów. Należą do nich głównie używane do ratowania życia i mienia ludzkiego bądź usuwania skutków katastrof, są nimi także pojazdy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Chodzi głównie o: Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Policję, jednostki ratownictwa chemicznego, Straż Graniczną, ABW, Żandarmerię Wojskową, Służbę Więzienną czy Biuro Ochrony Rządu. Art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908) stanowi, że zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji na używanie samochodów jako pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym wydawane są w razie wykorzystywania ich w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Wniosek o wydanie takiego zezwolenia skierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy powinien zawierać uzasadnienie, z którego będzie jednoznacznie wynikało, że pojazd spełnia wymagania ustawowe, tzn. że będzie używany stale w akcjach związanych bezpośrednio z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Co do zasady prywatna firma ochroniarska nie może więc uzyskać zezwolenia na pojazd specjalny.

Słowa kluczowe pojazdy używane ruch drogowy