Ekspert wyjaśnia

Gimbusy jak powinny być oznakowane

12 listopada 2006

Pytanie: Gimbusy i inne pojazdy przewożące dzieci do szkół - jak powinny być oznakowane?

Odpowiedź: W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi oznakowania autobusów szkolnych oraz innych pojazdów przewożących dzieci i młodzież do szkół przedstawiamy poniżej przepisy obowiązujące w tym zakresie: 1) Zasady oznakowania typowego autobusu szkolnego zwanego potocznie "GIMBUSEM" określa art. 2 pkt. 41a Ustawy P o rd "autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej z napisem barwy czarnej << autobus szkolny>>". Wg art. 57a ust 3 "jeżeli autobus szkolny przewozi inne osoby lub nie przewozi żadnych osób, tablice z napisem <> powinny być zdjęte, zasłonięte lub złożone" Wg § 110 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U z 2002r. nr 170 poz. 1393) "Tablica barwy żółtej ze znakiem B-20 z żółtym napisem i obrzeżem, widoczna na autobusie szkolnym, oznacza nakaz zatrzymania pojazdów poruszających się jezdni, na której albo przy której zatrzymał się autobus". 2) Kwestię oznakowania innego niż typowego GIMBUSA pojazdu dowożącego dzieci do szkół reguluje art. 57 ust. 1 Ustawy P o rd "pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do lat 18 oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego..." - wg art. 57 ust. 3 Ustawy P o rd "zabrania się oznaczania pojazdu tablicami, których mowa w ust. 1 w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone" 3) Kierujący pojazdem przewożącym dzieci do szkoły (pod warunkiem, że przewóz odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli: wg art. 87 ust. 1 Ustawy o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2001r. nr 125 poz. 1371) - wypis z licencji (wzory określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych - Dz.U. z 2001r. nr 145 poz. 1630); - dowód uiszczenia należnej opłaty za korzystanie z dróg krajowych - pod warunkiem korzystania z dróg krajowych (wzory określają załączniki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych - Dz. U. z 2001r. nr 150 poz. 1684); - zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku - przypominam, że wg § 11 ust. 1 pkt. 15 lit. b Rozporządzenia MT i GM w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.z 1999r. nr 44 poz432) w tachografy powinny być wyposażone pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1999r. z wyjątkiem autobusu używanego w komunikacji miejskiej oraz pojazdu Sił Zbrojnych oraz wg art. 115 a ust. 1 Ustawy P o rd - świadectwo kwalifikacji (wzór określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz. U. z 2001r. nr 150 poz. 1679) i oczywiście wg art. 38 Ustawy P o rd: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dokument stwierdzający zawarcie umowy OC. W przypadku kiedy pojazd dowożący dzieci do szkół jest własnością Urzędu Gminy lub innego organu nie będącego przedsiębiorcą i nie prowadzącego działalności gospodarczej (wg Ustawy Prawo o działalności gospodarczej - Dz. U. z 1999r. nr 101 poz. 1178), kierujący tym pojazdem musi posiadać wyłącznie: prawo jazdy, dowód rejestracyjny i dokument stwierdzający zawarcie umowy OC (pozostałe dokumenty wymienione powyżej dotyczą tylko przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą z zakresu przewozu osób). Jednocześnie przypominamy, że: wg art. 57a ust. 1 Ustawy P o rd "kierujący autobusem szkolnym ( GIMBUSEM) podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne" oraz odpowiednio wg art. 57 ust. 1 "kierujący pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży (...) jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży", natomiast obowiązek zapewnienia dzieciom opieki w czasie przewozu do szkoły wynika z art. 17 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Słowa kluczowe gimbus przewóz dzieci