Ekspert wyjaśnia

Mandat za nieważne prawo jazdy

31 października 2015

Pytanie: Jaki jest mandat za nieważne prawo jazdy. Pozdrawiam Czytelniczka PRAWA DROGOWEGO @ NEWS.

Odpowiedź: Uprawnienia do kierowania pojazdami nadawane są przez właściwego Starostę na drodze decyzji administracyjnej. Dokumentem potwierdzającym nadane uprawnienia jest prawo jazdy. Prawo jazdy w zależności od kategorii wydaje się na okres 5 lub 15 lat albo na okres krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego. W niektórych przypadkach, określonych w stosownych przepisach, prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia, z jednym, z których, jest również termin ważności prawa jazdy.

Podczas kontroli drogowej uprawniony funkcjonariusz dokona przede wszystkim weryfikacji posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami sprawdzając m.in. termin ważności okazanego dokumentu. Jeśli stwierdzi podczas kontroli, iż prawo jazdy utraciło ważność potraktuje kierującego, jako osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdami. W takim przypadku kierujący pojazdem popełnia wykroczenie określone w art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za to wykroczenie zgodnie z obowiązującym taryfikatorem na kierującego pojazdem może być nałożony mandat karny w wysokości 500 zł w przypadku, gdy kieruje on pojazdem silnikowym lub 200 zł, gdy kieruje on motorowerem lub czterokołowcem lekkim. Funkcjonariusz może również odstąpić od ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym i skierować wniosek o ukaranie do właściwego Sądu Rejonowego. Taka sytuacja będzie miała miejsce najczęściej w tych przypadkach, kiedy po sprawdzeniu w bazach danych okaże się, że kierujący jest "recydywistą", czyli uprzednio był już karany za podobne wykroczenia lub też np. kierowanie pojazdem będzie się wiązało ze stwarzaniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po skierowaniu wniosku o ukaranie Sąd może za to wykroczenie nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł oraz orzec zakaz kierowania pojazdami. Jeśli taka osoba ponownie zasiądzie za kółkiem to popełni nie tylko wykroczenie, ale już przestępstwo ze wszystkim tego konsekwencjami.

Ponad to podczas kontroli drogowej pojazd, którym kieruje osoba nieposiadająca uprawnień może zostać odholowany na parking strzeżony, jeśli nie będzie możliwości zabezpieczenia pojazdu, którym kierowała, po przez przekazanie go innej osobie znajdującej się w nim w chwili kontroli, a która posiada uprawnienia do kierowania tym pojazdem. Odpowiedzialności może podlegać również właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd (jeśli jest to osoba inna niż kierujący pojazdem) za wykroczenie z art. 95 §1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń polegające na dopuszczeniu do prowadzenia pojazdu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień.

Podstawy prawne:

Art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust.1 pkt1 lit. a, art. 6, art. 10 ust. 1, art. 13 ust.1-3, 4 pkt 6 oraz ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

Art. 94 § 1 oraz art. 95 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Tabela B poz. 186 i 187a załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Art. 130a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Odpowiedzi udzielił:

asp. Robert Łysakowski,

Asystent Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

(526-27)

189cac4bc4863a1d676a70ca2ade80339981b2d9